15 oktober 2013 |

Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I yttrandet ger föreningarna sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar från i våras på de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts i granskningen enligt miljöbalken. Föreningarna saknar svar på viktiga frågor som bl. a. rör barriärfunktionernas långsiktiga säkerhet och redovisningar av alternativ metod, särskilt metoden djupa borrhål. Andra områden som lyfts är sökandens vetenskaplighet i framtagande av underlag, frågor som rör lämpligheten av Forsmark som plats och risker för avsiktliga intrång. Föreningarna är kritiska till att kärnavfallsbolaget inte lämnar in underlag och kompletteringar som rör långsiktig säkerhet till domstolen. Det betyder att frågor som exempelvis osäkerheter om kopparkorrosionsprocesser inte ännu kan hanteras fullt ut i den öppna domstolsprövningen. Inom flera områden ligger föreningarnas syn på behovet av kompletteringar i linje med de som framförs av SSM och Kärnavfallsrådet. Att ansökan lämnats in utan fullgott underlag i ett stort antal frågeställningen gör prövningen utdragen och ineffektiv i väntan på kompletteringar. Föreningarna är tveksamma till att ansökan alls borde lämnats in med tanke på omfattningen av det som saknas.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Prövningen befinner sig sedan inlämnandet av ansökan i mars 2011 i kompletteringsfasen. Remissmyndigheter, organisationer och sakägare gavs under 2012 möjligheten att skicka in sina synpunkter om kompletteringsbehov. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade in ett första gemensamt yttrande med krav på kompletteringar den 1 juni, 2012. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kärnavfallsrådet skickade in sina yttranden senhösten samma år. Därefter gavs sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, möjlighet att bemöta synpunkterna. Detta gjorde bolaget i ett yttrande den 2 april 2013. Det är av stor vikt att underlaget till prövningen enligt miljöbalken är tillräckligt komplett för att domstolen ska kunna kungöra ansökan och gå vidare in i sakgranskningsfasen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar parallellt ansökan enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen. Föreningarna skickade det nya yttrandet till myndigheten som en komplettering till det första gemensamma yttrandet med krav på kompletteringar den 1 juni, 2012. Även domstolen ska kungöra ansökan efter den bedöms komplett nog för allmän sakgranskning. 

Domstolen skickade 13 maj ut kärnavfallsbolagets yttrande från den 2 april med ett föreläggande till samtliga remissmyndigheter, dvs. myndigheter, organisationer och sakägare. SSM och Kärnavfallsrådet har haft på sig till den 1 oktober att svara. Naturskyddsföreningen, MKG och flera andra remissinstanser fick 26 augusti som sista svarsdag men flertalet organisationer har sökt och fått anstånd att svara den 15 oktober.

Föreningarna betonar i sitt andra yttrande vikten av en parallell, komplett och sammanhållen prövning av ansökan. Prövningen i mark- och miljödomstolen och SSM:s prövning ska pågå parallellt och sammanhållet och allt underlag ska finnas tillgängligt i bägge prövningarna. Då blir granskningsarbetet mer effektivt, även för de remissinstanser som deltar i prövningarna. Det är viktigt att samtliga svar på kompletteringar från kärnavfallsbolaget lämnas till både domstol och myndighet. Detta gäller även kompletteringar i strålsäkerhetsfrågor, som bolaget hittills bara lämnats in i prövningen enligt kärntekniklagen. 

Föreningarna yrkar även att den ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen som bolaget lämnat in till Länsstyrelsen ska slås ihop med domstolens prövningsprocess enligt miljöbalken.

Yttrandet är på 81 tättskrivna sidor och i yttrandet lyfter föreningarna frågeställningar inom bl.a. följande områden ställer omfattande krav på kompletteringar: 

1. Brister i kunskap om funktionen av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera
2. Alternativa metoder, särskilt den alternativa metoden djupa borrhål
3. Brister i underlaget om det s.k. nollalternativet, d.v.s vad som kan göras om slutförvarsansökan inte ges tillstånd
4. Brister i kunskap om risker från permafrost och jordbävningar under en istid
5. Brister i underlaget om platsvalet och lämpligheten av Forsmark som plats
6. Brister i underlaget om fördelarna med en inlandslokalisering
7. Bristen i underlag om risken för avsiktliga intrång

Föreningarna för även fram kritiska synpunkter på kärnavfallsbolagets vetenskaplighet i framtagandet av underlag.

Föreningarna menar även att grundläggande inventeringar av skyddade arter samt konsekvenser på Natura 2000-områden saknas. De kompletteringskrav i dessa frågor som föreningarna begärt i sitt yttrande från 1 juni 2012 är alltså obesvarade.

I föreningarnas yttrande har även nya frågeställningar tagits upp följt av nya krav på kompletteringar. Bland annat kräver föreningarna att bolaget ska redovisa hur synpunkter från samrådet har hanterats i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta är ett krav som även SSM och Kärnavfallsrådet har med i sina yttranden till prövningen enligt miljöbalken.

I flera viktiga frågeställningar ligger föreningarnas syn på behovet av kompletteringar i linje med de som framförs av SSM och Kärnavfallsrådet. Myndigheten och rådet skickade in sina senaste synpunkter på behovet av kompletteringar till mark- och miljödomstolen i slutet av förra månaden. Länkar till nyheter om yttrandena finns nedan. Frågor som även är av intresse för SSM och Kärnavfallsrådet är barriärproblem och redovisning av alternativa metoder.

Föreningarna avslutar yttrande med följande kommentar:

”Föreningarna vidhåller att kompletteringsbehoven i ansökan är alltför omfattande för att ansökan ska kunna kungöras, miljökonsekvensbeskrivningen är alltjämt behäftad med så allvarliga brister att den inte kan godtas som underlag för själva ansökan. Det rör sig till en stor del om brister av en sådan art som sökanden måste komma till rätta med i ett initialt skede, innan en formell ansökan kan anses vara till hands.

Det föreligger fortfarande bland annat svårartade brister när det gäller redovisningen av alternativa metoder och platsval, men även beträffande grundläggande inventeringar av skyddade arter i området och verksamheternas påverkan på riksintressen och skyddade områden. 

När det gäller alternativa metodval befarar föreningarna att det finns en beaktansvärd eftersläpning i målet, att det är ytterst tveksamt om ansökan borde ha kommit till stånd. Avsikten i mål av en sådan betydelse som ett slutförvar för kärnavfall är att domstolen ska kunna ha ett fullgott material som duger till att jämföra och grunda ett beslut utifrån. Det kravet uppfyller ännu inte utredningen i målet.”

Ladda ner föreningarnas yttrande nedan. Där hittar du också länkar till föreningarnas tidigare inlämnade yttranden och övriga remissinstansers inskickade yttranden.

Dessutom finns det länkar till nyheter på MKG:s hemsida om SSM:s och Kärnavfallsrådets senaste kompletteringar med önskemål om kompletteringar av slutförvarsansökan.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s andra yttrande med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle, 131015 >> 

Bilaga 1: Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om riskerna för det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar och lerbuffert i KBS-metoden, 101215 >>

Bilaga 2: SKB:s kontrakt med Ångströmslaboratoriet, 110110 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen ger möjlighet att svara på SKB:s yttrande, 130513 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnat sitt yttrande till domstolen med synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav, 130303 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt första yttrande med  kompletteringskrav, 120601 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa domstolens prövning av slutförvarsansökan >> 

Övriga remissinstansers yttranden skickade till domstolen:

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens svar på kompletteringskraven, 130930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets svar på kompletteringskraven, 130927 >>

Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 130820 >>

Yttrande från Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 130821 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun, 130823 >>

Yttrande från Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 130822 >>

Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 120930 >> 

Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten, 130930 >>

Yttrande från Milkas, 131010 >>

Yttrande från SERO, 130821 >>

 

 

Logga in