30 mars 2015 |

SKB har kompletterat ansökan om Clink till mark- och miljödomstolen

Den 30 mars skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, den försenade kompletteringen rörande den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen, Clink, som bolaget vill bygga i Oskarshamn, till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Anläggningen utgör en del av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle som lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och mark- och miljödomstolen. Motsvarande komplettering angående Clink lämnades till SSM den 9 januari 2015. SKB har också lämnat in ett tilläggsyrkande att utöka mellanlagringskapaciteten i från ca 8 000 till ca 11 000 ton i det existerande Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle.

I mars 2011 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan om ett slutförvarssystem till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten har sedan inlämnandet vid flertalet tillfällen begärt förtydliganden och kompletteringar till ansökan av bolaget.

Den 27 juni 2014 meddelade SKB att den väntade mer omfattande kompletteringen som rörde den kombinerande mellanlagring- och inkapslingsanläggningen Clink skulle bli försenad och inte komma efter årsskiftet 2014/2015. Kompletteringen är ett svar på efterfrågan av anläggningsbeskrivningar, den planerade organisationen och den preliminära säkerhetsredovisningen.

Den 9 januari skickade bolaget in sin komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dock saknade kompletteringen de delar som rörde miljökonsekvensbeskrivning, MKB:n, och Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna. Dessutom saknades förväntade tilläggsyrkanden rörande utökad mellanlagringskapacitet från ca 8 000 ton till ca. 11 000 ton i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) och Clink. Dessa delar av kompletteringen har skickats in till myndigheten den 30 mars.

Den 30 mars skickades också kompletteringens alla delar rörande Clink till mark- och miljödomstolen. SKB skriver i en nyhet på sin hemsida om SSM:s skärpta strålsäkerhetskrav för nya kärntekniska anläggningar och om vad kompletteringen tar upp:

Det handlar bland annat om att anläggningen ska ha förstärkt skydd vid jordbävningar samt att den ska klara vattentäckning och kylning av det mellanlagrade använda kärnbränslet även i händelse av till exempel bortfall av befintligt kylsystem.”

Nu återstår att se när domstolen kommer att skicka ut kompletteringen, tillsammans med kompletteringar gjorda hösten 2014 på remiss och med vilket sista remissdatum. Detta blir förmodligen den sista domstolsremissen i kompletteringsfasen och domstolen förväntas fråga efter yttranden ”huruvida ansökan är komplett för prövning i sak och i förekommande fall framställa formella yrkanden om komplettering eller avvisning med anledning av angiven inställning” (citat ur domstolens tidsplan). Eventuellt kommer SKB att kunna kommentera de inlämnade remissvaren innan domstolen överväger ”frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger”. Domstolen ska också överväga ”domstolens behörighet att pröva framställda yrkanden”, dvs i vilken mån domstolen kommer hantera frågor som rör strålsäkerhet, t.ex. frågor som rör den långsiktiga miljösäkerheten av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera.

Vad gäller Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och granskningen enligt kärntekniklagen så finns redan en remiss i sak utskickad med den nu aktuella svarstiden 31 januari 2016.

 

Länkar:

Huvuddokumentet och bilagorna var och en för sig:
Kompletteringsyttrande III, 150330 >>
K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>
K3 Frågor och svar per remissinstans, version 3.0 >>
K10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information >>
K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>
K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>
K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>
K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>
K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>
K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Domstolens tidsplan, 141211 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

SKB har kompletterat ansökan om Clink till SSM, 150109 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab, 141217 >>

SKB är försenad med kompletteringar, 140607 >>

Logga in