13 december 2010 |

Naturskyddsföreningen och MKG:s lämnar yttrande över EU:s föreslagna kärnavfallsdirektiv

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande till Miljödepartementet rörande EU-kommissionens förslag på direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.  

Naturskyddsföreningen och MKG lyfter i yttrandet följande frågor:  

1. Föreningarna välkomnar att kommissionen lägger fram ett förslag till EU-direktiv,
2. Samtidigt markerar föreningarna att EU-direktivet av EU-kommissionen ses som en viktig del i dess strävan att främja kärnkraft i Europa, något som inte kan anses vara en miljöanpassad och hållbar utveckling av Europas energisystem.
3. Direktivet godkänner indirekt miljömässigt sämre slutförvar ovan jord för låg- och medelaktivt avfall, när Sverige har som standard att ett sådant slutförvar ska vara 50 m underjord.
4. Direktivet hävdar att geologisk slutförvaring, exempelvis det svenska KBS-konceptet är säkert. Detta menar föreningarna inte är visat och att just det svenska slutförvarskonceptet med sitt beroende av konstgjorda barriärer av koppar och lera har stora problem.
5. Föreningarna anser på flera punkter att direktivets definitioner av vad som är avfall måste stramas upp. Med nuvarande text gäller inte direktivet använt kärnbränsle om ett land hävdar att det ska upparbetas, avfall från uranbrytning, militärt kärnavfall, eller driftsutsläpp.
6. Föreningarna anser att diskussionen i direktivet om rätten till insyn inte är tillräcklig tydlig. I Sverige har kärnkraftindustrin valt ett aktiebolag som organisationsform för den verksamhet som den gett ansvar för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Eftersom offentlighetsprincipen inte gäller aktiebolag förhindras insyn i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete och annat arbete med kärnavfallsfrågor 

Hela yttrandet finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

MKG och Naturskyddsföreningens yttrande över EU-kommissionens kärnavfallsdirektiv 1012113 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet har skickat ut EU-kommissionens förslag till direktiv på remiss 101101 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att EU-kommisionen föreslår ett kärnavfallsdirektiv, 101103 >>

Information om förslaget på EU-kommissionens hemsida >>

Information på regeringens hemsida om remissen >>

Missiv till remissen från regeringen >>

Förslaget till EU-direktiv – engelska >>

Förslaget till EU-direktiv – svenska >>

EU-kommissionens sammanfattande konsekvensanalys för direktivsförslaget – engelska >>

EU-kommissionens sammanfattande konsekvensanalys för direktivsförslaget – svenska >>

EU-kommissionens konsekvensanalys för direktivförslaget >>

Regeringskansliets hjälp ”Svara på remiss – hur och varför”, SB PM 2003:2 >>        

Logga in