27 oktober 2011 |

Regeringen har fattat beslut om Fud-10

Den 27 oktober beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen villkorade dock beslutet med att SKB löpande ska samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om kommande Fud-program gällande slutförvaring av långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall samt om hur bolaget tänker sig arbeta med avveckling och nedmontering av kärnkraftsreaktorer.

Enligt kärntekniklagen ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vart tredje år ta fram ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt arbete med slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Det senaste forskningsprogrammet, Fud-10, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten; SSM, i slutet av oktober 2010. Programmet har varit ute på remiss och Myndigheten och Kärnavfallsrådet har efter granskning och utvärdering skickat yttranden till regeringen som ska godkänna programmet. Ett godkännande är ett indirekt villkor för fortsatt drift av kärnkraftverken och regeringen ställa upp villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten. Innan regeringen säger sitt brukar kärnavfallsbolaget få yttra sig över myndighetens yttrande.

I sitt beslut den 27 oktober godkände regeringen forskningsprogrammet Fud-10 med villkoret att SKB löpande ska samråda med SSM om kommande Fud-program gällande slutförvaring av långlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall samt om hur bolaget tänker sig arbeta med avveckling och nedmontering av kärnkraftsreaktorer. Skälet är att regeringen anser att kärnavfallsbolaget inte tillräckligt beaktat de påpekanden i dessa frågor som SSM förde fram i granskningen av SKB:s komplettering till forskningsprogrammet Fud-07. Regering anser även ett samrådsförfarande mellan SKB och SSM är fördelaktigt inför framtida prognostisering av den avgift som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden. I övrigt uppmanar regeringen SKB att beakta de synpunkter remissinstanserna inkommit med gällande Fud-10.

Regeringsbeslutet över Fud-10 innehåller ingen kommentar om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, förmodligen på grund av den pågående prövningen av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in i mars i år.

Nästa forskningsprogram FUD-13, ska lämnas in senast den 1 oktober 2013, ungefär samtidigt som frågan om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan enligt nuvarande planering kommer att avgöras av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

 

Länkar:

pdf-ny-bildRegeringsbeslut om Fud-10 >>

Nyhet om att SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-2010 till SSM, 100930 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-10, 101221>>

Nyhet om att SSM skickat sitt yttrande över Fud-10 till regeringen, 110311>>

Nyhet om att SKB yttrat sig över myndighetens yttrande, 110428 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-10, 110614>>

Logga in