31 augusti 2017 |

Regeringen vill att SSM flyttar till Katrineholm

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att flytta en så stor del av myndighetens verksamhet som möjligt från Solna i Stockholm till Katrineholm. Flytten ska vara avslutad senast den 30 november 2018. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan sitt bildande 2008, då Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI lades ner, haft sitt säte i Solna, Stockholm. Regeringen gav den 31 augusti 2017 SSM i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet från Solna till Katrineholm, där myndigheten ska ha sitt säte och där myndighetens lednings- och stödfunktioner i huvudsak ska vara placerade. Myndigheten ska pröva vilka delar av verksamheten som kan flyttas, inklusive kärnkraftstillsynen. Myndigheten bör dock bedriva riksmätplatsen och beredskapsverksamheten samt huvuddelen av tillsynen av de svenska kärnkraftverken i drift från Stockholm. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 november 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret vid uppdragets genomförande.

 

Länkar:

Nyhet på regeringens hemsida, 170831 >>

Regeringsuppdrag om lokalisering om viss verksamhet, 170831 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att det nya strålsäkerhetsmyndigheten är bildad, 080701 >>

 

 

 

Nyhet på MKG:s hemsida om att det nya strålsäkerhetsmyndigheten är bildad, 190701 >>

http://www.mkg.se/den-nya-stralsakerhetsmyndigheten-ar-bildad

Logga in