31 augusti 2017 |

Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering

I samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer att flytta till Katrineholm kommer myndigheten bli av med sin del av ansvaret över frågor rörande finansieringslagen och finansieringsförordningen om hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Riksgälden har den 31 augusti fått uppdrag av regeringen att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från SSM och sedan ta över hela ansvaret. SSM har fått ett liknande uppdrag att föra över uppgiften till Riksgälden.

De tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden har idag ett delat ansvar för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen (2006:647) och finansieringsförordningen (2008:715). Den 31 augusti gav Miljö- och energidepartementet Riksgäldskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra en inordnandet av uppgifter från SSM till Riksgälden och att överföringen ska ske i samband med att SSM flyttar till Katrineholm. SSM har fått ett motsvarande uppdrag att föra över uppgiften till Riksgälden. 

Regeringen bedömer att en flytt av verksamheten enligt finansieringslagen till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten ytterligare. Regeringen hänvisar även till den proposition som överlämnades till riksdagen den 1 juni 2017 om en ändrad finansieringslag: ”Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen med syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten (2016/17:199)”.

 

Länkar: 

Nyhet på regeringens hemsida om uppdraget till Riksgälden att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170831 >> 

Regeringsuppdrag till Riksgälden att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170831 >> 

Nyhet på regeringens hemsida om uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgälden, 170831 >>

Regeringsuppdrag till SSM om att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgälden, 170831 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden), 170601 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljödepartementet har utrett vilken myndighets som ska ansvara för finansieringsfrågor, 130625 >>

 

 

 

Logga in