25 juni 2013 |

Miljödepartement har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågor

Ansvaret för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet är uppdelat mellan de tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden. Miljödepartementet har tagit fram ett PM där ansvarsfördelningen gås igenom. Utredaren, Olle Stångberg, föreslår att ansvaret läggs endast på en av myndigheterna, och går igenom konsekvenserna av detta utan att föreslå vilken myndighet. Utredningen är med i den remiss om finansieringssystemet som Miljödepartementet skickat ut den 18 september (se länk till nyhet nedan).

Miljödepartementet har i utredningen analyserat och gett förslag till hur myndighetsansvar och beslutsordning enligt finansieringslagen och finansieringsförordningen ska kunna organiseras i framtiden. De ges bland annat förslag på hur en organisations- och beslutsordning kan utformas samt hur ansvaret som nu delas av myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden kan ändras och istället läggas på en myndighet. Utredningen går igenom för- och nackdelar med en placering på varje myndighet men lämnar öppet för vilken myndighet som skulle vara det bästa valet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att genomgången av det nuvarande systemet för finansiering är utmärkt och att även analysen av de olika framtida möjligheterna är väl genomförd. 

PM:et har tagits fram på Miljödepartementet efter att Strålsäkerhetsmyndigheten den 5 juni överlämnade den utredning som myndigheten, med stöd av Riksgälden och Kärnavfallsfonden, gjort av finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer (se länk till nyhet nedan).

Miljödepartementets PM är tillsammans med utredningsrapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten utskickat på remiss från departementet med svarsdatum den 31 januari 2014. Remissen hanterar dock inte det särskilda yttrande som Riksgälden gjorde i samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens rapport överlämnades till regeringen.

 

 

Länkar:

Miljödepartementets promemoria ”Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet”, 130625 >>

Bilaga till PM:et: ”Framväxten av nuvarande organisationsmodell för finansieringssystemet”, 130619 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM:s utredning föreslår otillräcklig höjning av kärnavfallsavgiften, 130605 >>

Uppdatering: 
Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet har skickat sitt PM på remiss tillsammans med Strålsäkerhetsmyndighetens slutrapport om finansieringssystemet, 130918 >> 

 

 

Logga in