18 september 2013 |

Förslag till finansieringsförändringar ute på remiss

Miljödepartementet har den 18 september skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens rapport med förslag på ändringringar av finansieringssystemet, framtaget tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden. I samma remissrunda skickades även Miljödepartementets eget PM om myndighetsansvaret i finansieringssystemet ut. I PM:et utreds möjligheten av att låta en myndighet ha allt ansvar för finansieringsfrågor. Remissyttranden ska lämnas senast den 31 januari. Riksgäldens särskilda yttrande om finansieringsfrågan som skickades in till regeringen samtidigt som Strålsäkerhetsmyndighetens rapport finns inte med i remissen, men finns nedan för nedladdning som ett utökat underlag för den intresserade.

Den 5 juni 2013 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten in slutrapporten på den utredning myndigheten genomfört tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden sedan hösten 2011 om finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, d.v.s. slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer. Samtidigt skickade Riksgälden in ett särskilt yttrande till regeringen där det påpekades att vissa frågor borde utredas vidare. Länk till nyhet på MKG:s hemsida om rapporten och yttrandet finns nedan.

Efter att rapporten lämnats in har Miljödepartementet tagit fram en egen utredning där ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden utreds. I ett PM föreslås att ansvaret läggs endast på en av myndigheterna, och utredaren, Olle Stångberg, går igenom konsekvenserna av en sådan förändring utan att föreslå vilken myndighet som skulle få ansvaret. Länk till nyhet på MKG:s hemsida om rapporten och yttrandet finns nedan. 

Den 18 september skickade Miljödepartementet ut myndighetens slutrapport och det egna PM:et på remiss. Svar ska lämnas senast den 31 januari. Det går att ladda ner remissen, Strålsäkerhetsmyndighetens slutrapport och Miljödepartementets PM nedan. 

Med i remissen finns inte det särskilda yttrande som Riksgälden gjorde i samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens rapport överlämnades till regeringen. Yttrandet finns nedan och kan användas som ett extra underlag till remissen eftersom Riksgälden lyfter flera viktiga frågor som de menar bör utredas ytterligare.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har deltagit i en samrådsprocess i samband med utredningen av finansieringssystemet och lämnat in tre samrådsyttranden under utredningens gång. Dessa kan laddas ner nedan som ett extra underlag.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har noterat att i och med att remisstiden är till slutet av januari 2014 kan inte de lagförslag som finns med i utredningen hanteras av Riksdagen denna mandatperiod. Därmed kan förmodligen inte de föreslagna ändringarna av finansieringssystemet införas redan nästa avgiftsperiod som är 2015-17. De föreslagna förändringarna ska ses som ett helhetspaket och det är olämpligt om endast vissa delar införs via förordningsändringar.

 

Länkar:


Miljödepartementets remiss:

Remissmissiv >>

Missiv till SSM:s slutrapport >>

Slutrapport från SSM >>

Miljödepartementets PM om finansieringssystem och ansvarsfördelning >>

Bilaga till Miljödepartementets PM >>

 

Riksgäldens särskilda yttrande:

Riksgäldens särskilda yttrande inlämnat till Miljödepartementet, 130614 >>

 

MKG:s tre samrådsinlagor till finansieringsutredningen:

MKG:s synpunkter efter SSM:s tredje samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering, 130416 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter det andra samrådsmötet, 130218 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter det första samrådsmötet, 121123 >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartement har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågorna >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM lämnat in sin slutrapport till Miljödepartementet, 130605 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ges uppdraget att se över finansieringslagen rörande säkerheter m.m., 111222 >>

Logga in