17 april 2018 |

Riksgälden: Förändringar i kärnkraftskoncernerna kan öka statens risk

Riksgälden tar i sitt yttrande till regeringen den 17 april för första gången upp frågan om att de strukturella förändringarna bland kärnkraftens ägarbolag ökar behovet av begränsande villkor för att minska statens finansiella risk. Bland annat föreslås att avyttringar i företagen inte ska kunna göras utan samtycke från regeringen.

Vart tredje år granskar Riksgälden de finansiella säkerheter som olika kärnkraftsbolag ställer för att säkerställa den finansiering som behövs för att ta hand om producerat kärnavfall och rivningen av kärnkraftsreaktorer. Den 17 april lämnade Riksgälden in ett yttrande med kommentarer till årets granskning. De säkerheter som nu ska ställas motsvarar ett totalt belopp på drygt 44 miljarder kronor. Säkerheterna utgörs av borgensförbindelser från reaktorinnehavarnas ägarbolag. 

Riksgäldens yttrande innehåller för första gången förslag till riskbegränsande villkor som ett komplement till de finansiella säkerheterna. Riksgälden hänvisar till verksamhetsförändringar hos reaktorägarna och anser att säkerheterna ska förenas med krav på att borgensmännen kvarstår som ägare till reaktorbolagen. Riksgälden bedömer att större och mer väldiversifierade bolag har bättre motståndskraft mot förändringar över lång tid. Riksgälden föreslår bl.a. ett förbud mot avyttring av väsentliga dotterbolag och krav på godkännande vid en ev. försäljning. Riksgälden uppmanar även regeringen att pröva säkerheterna skyndsamt eftersom förändringar inom energikoncernerna som äger kärnkraftsbolagen kan få stor påverkan på säkerheternas styrka.

Riksgäldens yttrande finns för nedladdning nedan. 

Bakgrund
Riksgälden har sedan tidigare ansvaret för att yttra sig över kärnavfallssäkerheterna. Efter ett regeringsbeslut den 31 augusti 2017 ska Riksgälden ta över hela det övergripande ansvaret för frågor rörande finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, bl.a. granskningen av kostnadsberäkningar som kärnkraftsindustrin också lämnar vart tredje år och lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter. Överföringen av uppgifterna ska ske i samband med att SSM flyttar sin verksamhet till Katrineholm.

 

Länkar: 

Riksgäldens yttrande, 180417 >> 

Nyhet på Riksgäldens hemsida om yttrandet, 180417 >>

Mer information på Riksgäldens hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om finansiella frågor:

Regeringen överlämnar riksrevisionens finansieringskritik till riksdagen, 180313 >> 

Riksrevisionen kritiserar finansieringssystemet för kärnavfall, 171207 >> 

Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering, 180831 >>

Logga in