4 juni 2012 |

Risk för osäkert och ofinansierat slutförvar för radioaktivt avfall

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in sitt yttrande över kärnkraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har stora brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert. Dessutom har industrin struntat i att utreda alternativ som kan var bättre. Yttrandet kommer strax efter att det avslöjats att det kan saknas minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden.

– Det handlar om radioaktivt avfall som ska förvaras i över hundratusen år. Det är ett enormt ansvar gentemot kommande generationer. Därför är det inte försvarbart att kärnkraftsindustrin lämnar en ansökan som är så full av brister. Det ökar risken att slutförvaret inte blir säkert, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I mars 2011 lämnade kärnavfallsbolaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Innan ansökan kan prövas måste eventuella brister åtgärdas. Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut ansökan på remiss och i helgen passerade sista datum för kompletteringar.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, granskat ansökan och anlitat expertstöd. I ett omfattande yttrande beskriver föreningarna stora brister i underlaget. Föreningarna anser att det behövs mer forskning på de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Kopparkapslarna i industrins förvarsmetod påstås hålla i hundratusentals år men föreningarna menar, mot bakgrund av vetenskapliga analyser, att det finns en risk att de går sönder redan innan tusen år har gått.

– Naturskyddsföreningen har sedan tjugo år tillbaka velat att kraftindustrin även ska utreda alternativet djupa borrhål för slutförvaring. Men trots lagkrav på att alternativ ska undersökas på ett objektivt sätt har kärnkraftsindustrin gjort mycket lite. Den beskrivning av djupa borrhål som görs i ansökan är helt undermålig, säger Mikael Karlsson.

Sammanfattningsvis konstaterar Naturskyddsföreningen och MKG  att det är fråga om stora brister i ansökan som kan ta många år att åtgärda. Om de efterfrågade kompletteringarna inte görs kan ansökan inte tas upp till prövning utan bör avvisas.

Yttrandet är inskickat samtidigt som det har avslöjats att det kan saknas över 30 miljarder kronor i kärnavfallsfonden. Det finns 48 miljarder i fonden dit kärnkraftindustrin betalar in avgifter för att kärnavfallet ska kunna slutförvaras och reaktorerna rivas. Sedan några år tillbaka har Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden arbetat med att se över hur fonden fungerar. Nu kommer larm om att det kan saknas minst 30 miljarder i fonden och att kärnavfallsavgiften kan behöva höjas till minst 6 öre/kWh från dagens 2 öre.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 070-467 37 31


Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida "Stora brister i slutförvarsansökan - Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar", 120601 >>

Nyhet på MKG:s hemsida "Finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder", 120531 >>

Pressmeddelande på Naturskyddsföreningens hemsida, 120604 >>

Logga in