4 september 2017 |

Sammanhållen prövning av SFR 2

Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB som tidigare förespråkade en kungörelse innan sommaren meddelade i ett yttrande till domstolen den 4 september att bolaget nu inte har något att erinra mot en kungörelse efter senhöstens kompletteringsinlämningar till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hösten 2016 lämnade remissinstanser in sina synpunkter till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Den 15 maj 2017 kompletterade kärnavfallsbolaget ansökan för andra gången. Bolaget ansåg då att ansökan var komplett och att domstolen kunde kungöra ansökan utan dröjsmål, trots att Strålsäkerhetsmyndigheten, som prövar ansökan enligt kärntekniklagen inte var redo för kungörelse. Strålsäkerhetsmyndigheten väntar kompletteringsinlämningar av bolaget under hösten 2017. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG uppmärksammade situationen och skickade den 26 juni in ett yttrande till domstolen om vikten om att en kungörelse av ansökan ska ske samtidigt av de båda prövningarna, för att ha kvar en sammanhållen och parallell prövning. Även SSM yttrade sig därefter i frågan. En samtida kungörelse från domstolen och SSM är något som skett i tidigare prövningar av kärntekniska anläggningar. Kärnavfallsbolaget fick de båda yttrandena på remiss och den en 4 september svarade bolaget att det inte hade något att erinra mot att domstolen avvaktar med kungörelse, samt att de utgår från att ansökan kan kungöras så snart som möjligt efter att kompletteringsinlämningarna är inskickade till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG framförde även i sitt yttrande att det inte finns några hinder för domstolen att bedöma och villkora frågeställningar som rör kärnsäkerhet och strålskydd med hänvisning till en dom i mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2006:70). Det är en lämplighetsfråga för domstolen att avgöra i vilken utsträckning miljöbalksprövningen omfattar strålsäkerhetsfrågor. I ett mål av den dignitet som prövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har menar

MKG att det är viktigt att strålsäkerhetsfrågorna utförligt kan omfattas av den öppna prövningsprocess som en miljöbalksprövning ger.

 

Länkar:

[pdf] Aktbilaga 82 Svar från SKB på domstolens föreläggande (aktbilaga 81) angående sin syn om samordnad kungörelse, 170904 >> 

[pdf] Aktbilaga 81 Föreläggande från domstolen till SKB med begäran om skriftligt yttrande över aktbilagorna 79 och 80, 170823 >> 

[pdf] Aktbilaga 80 SSM:s yttrande till domstolen angående samordnad kungörelse, 170817 >>

[pdf] Aktbilaga 79 MKG:s yttrande till domstolen angående vikten av en sammanhållen prövning, 170626 >> 

[pdf] Domstolens dagbok, 170926 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar ansökan om SFR 2 för andra gången, 170515 >>

Logga in