15 maj 2017 |

SKB kompletterar ansökan om SFR 2 för andra gången

Den 15 maj har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på remissinstansernas synpunkter om ytterligare kompletteringskrav i prövningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Kärnavfallsbolaget svarade också samma dag på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, ytterligare kompletteringsbegäranden. I kompletteringen till domstolen har bolaget gjort vissa ändringar i förhållande till vad som angavs i ansökningshandlingarna. Bland annat har bolaget beslutat att de nio reaktortankar från de avvecklade kärnkraftverken ska segmenteras före slutförvaring. Därmed behövs inte längre den särskilda transporttunneln från marknivå ner till förvarsnivå i befintligt SFR, och därmed tas inte lika stort antal orkidéer vid platsen skada.

Hösten 2016 lämnade remissinstanser in sina synpunkter till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt på om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2, behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas. Domstolen, som prövar ansökan enligt miljöbalken, gav kärnavfallsbolaget SKB fram till den 25 november 2016 att svara på kompletteringskraven. Den 15 november begärde kärnavfallsbolaget anstånd till och med den 15 maj 2017, vilket beviljades av domstolen dagen efter.

I kompletteringen till domstolen den 15 maj har kärnavfallsbolaget gjort vissa ändringar i förhållande till vad som angavs i ansökningshandlingarna. Bolaget avser nu segmentera de 9 kokarreaktortankarna i stället för att slutförvara dem hela. Bolaget återkallar också ansökan om tillstånd att i SFR 2 mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i form av tre tryckreaktortankar i avvaktan på borttransport för slutförvaring på annan plats. Reaktorinnehavarna har gjort en förnyad genomgång av behovet av mellanlagring och har då konstaterat att behovet kan tillgodoses genom mellanlagring av avfallet vid kärnkraftverken. Detta är mer kostnadseffektivt jämfört med mellanlagring i SFR 2. Sammantaget betyder det att det inte behövs byggas en ny tredje tunnel ner till SFR 2.

En annan ändring innefattar den dispens enligt 15 § artskyddsförordningen som kärnavfallsbolagets ansökt, då bolaget genom etableringen av den nya tunneln från marknivå ner till förvarsnivå skulle ha skadat exemplar av ett antal orkidéer. I och med att bolaget inte längre avser att anlägga ett nytt tunnelpåslag och ny tunnel aktualiseras inte längre behovet av artskyddsdispens av det skälet. Det finns dock risk att exemplar av orkidéer kan komma till skada vid etableringen av de ytor som behöver ianspråktas under uppfarandet och driften av den tillbyggda anläggningen. Bolaget yrkar därför på dispens från artskyddsbestämmelserna vid sådan påverkan.

I Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, tidigare yttranden om SFR 2-ansökan har föreningarna bl.a. yrkat på att SFR 2 ska prövas av regeringen som en ny anläggning, eftersom syftet med den sökta verksamheten är bland annat att slutförvara rivningsavfallet från de svenska kärnkraftreaktorerna, något som nuvarande SFR inte är tillståndsprövad för. En ny anläggning kräver en prövning av bästa lokalisering och val av bästa möjliga teknik för metodvalet. Kärnavfallsbolagets har i kompletteringen kommenterat på Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter om att prövningen ska avse tillstånd för en ny anläggning. Bolaget menar att så inte är fallet, utan att prövningen kommer att avse tillstånd av en planerad utbyggnad av SFR, i enlighet med regeringens beslut den 4 maj 2016. Regeringen beslutade då att tillåtligheten av den planerade utbyggnaden ska prövas enligt 17 kap. 3§ miljöbalken, med hänvisning till att anläggningen kan antas få en betydande omfattning och bli av ett sådant ingripande slag. Regeringen beslutade alltså inte att prövningen skulle ske enligt 17 kap. 1§ miljöbalken som gäller en helt ny anläggning. Däremot sker prövningen som om det vore en ny anläggning, där det krävs en fullgod miljökonsekvensbeskrivning (MKB) även vad gäller val av plats och metod.

Bolaget har därmed rätt i att SFR 2 nu inte kommer att prövas som en ny anläggning, men i och med att den kommer att prövas som om det vore en ny anläggning med en fullgod MKB, har föreningarna också fått igenom sina krav – att det kommer ske en prövning av bästa lokalisering och val av bästa möjliga teknik för metodvalet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan enligt kärntekniklagen, skickade även dem hösten 2016 ytterligare kompletteringsbegäranden till kärnavfallsbolaget SKB. Bolaget fick fram till den 31 oktober 2016 på sig att bemöta myndighetens begäranden, men begärde även av myndigheten förlängd tidplan för inlämnande av kompletteringar till senast den 15 maj 2017. Kärnavfallsbolaget har den 15 maj därmed också skickat in svar SSM. Alla handlingar går att ladda ner nedan.

Kärnavfallsbolaget anser nu att ansökan kan anses vara komplett och föreslår att domstolen kungör ansökan utan dröjsmål.

 

Länkar:

Svar till domstolen på begäran om komplettering enligt miljöbalken från SKB (från M 7062-14):  

SKB:s andra kompletteringsyttrande, 170515 >>

Bilagor:
K:1 Frågor och svar per remissinstans >>
K:12 Kompletterande jämförelse mellan sökt lokalisering och en alternativ lokalisering >>
K:13 Vidareutvecklad utformning av förvarsutrymmet 2BMA i utbyggd del av SFR >>
K:14 Övergång från hela till segmenterade reaktortankar >>

Dagbok från målet, 170516 >>

Svar till SSM på begäran om förtydligande/komplettering enligt kärntekniklagen från SKB (ur ärende SSM2015-725): 

Data för konsekvensanalysberäkningar, 160915 >>
Bilaga 1: Drainage of runoff water from 157_2 into 157_1 via a stream – Biosphere complementary information for SR-PSU >>
Bilaga 2: Guide to the SR-PSU parameterisation of Kd and CR parameterisation process in two Access databases - Detailed descriptions based on three examples >>
Bilaga 3: Manual reproduction of Kd and CR parameter values in SR-PSU >>

Utsläpp till omgivningen, 161028 >>

Personstrålskydd, 161028 >>

Plan för arbete med säkerhetsanalys under drift, 161028 >>

Sorptionskapacitet och betonggradering, 170330 >>

Kemikalieinventariet, 170330 >>
Bilaga 1: Förtydligande gällande underlag och beräkning av mängder och koncentrationer av komplexbildare i SFR >>
Bilaga 2: Organic complexation in the geosphere for SR PSU >> 

Avfallskollin och kringgjutning, 170515 >>
Bilaga: Komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR – avfallskollin och kringgjutning i 1BMA och 2BMA >>

Dos till biota, 170515 >>
Bilaga: Additional considerations for the non-human biota dose assessment in the SR-PSU >>

Effekter av tidig permafrost, 170515 >>
Bilaga: Information om klimat och effekter på SFR till följd av frysning av betong>>

Bergrumsstabilitet, 170515 >>

Kolloider, 170515 >>
Bilaga: Supplementary information on colloid interactions in SFR >>

Säkerhetsanalysmetodik, 170515 >>
Bilaga 1: Information om konstruktionsstyrande fall >>
Bilaga 2: Försiktiga antaganden i analysen av säkerhet efter förslutning >>
Bilaga 3: Konvergens av probabilistiska beräkningar >>
Bilaga 4: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>

Data och förtydligande av radionuklidtransportberäkningar, 170515 >>
Bilaga 1: Corrected waste volumes in radionuclide transport models used in SR-PSU >>
Bilaga 2: Corrected implementation of barrier degradation in 1BMA and 2BMA models used in SR-PSU >>

Hydrogeologi, 170515 >>
Bilaga: Vattenflöde genom 2BMA – känslighet för parameterisering av bergets egenskaper >>

Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA, 170515 >>
Bilaga 1: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>
Bilaga 2: Hållfasthetsegenskaper hos betongkonstruktionerna i 1-2BMA under de första 20 000 åren efter förslutning >>
Bilaga 3: Vattenflöde genom 2BMA - känslighet för parametrisering av bergets egenskaper >>
Bilaga 4: Långtidsutveckling av materialegenskaper för grundläggning och återfyllnad i 1-2BMA >>

Biosfärsobjekt, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande beräkningar om biosfärsobjekt >>

Händelseinventering, 170515 >>          
Bilaga 1: Plan för händelseinventering >>
Bilaga 2: TT - Metodik för inventering och urval av yttre händelser >>
Bilaga 3: Metodik för säkerhetsanalys brand – Kärnbränsleförvaret/SFR >>

Alternativ lokalisering, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande jämförelse mellan sökt lokalisering och en alternativ lokalisering >>

Alternativa utformningar 2BMA, 170515 >>
Bilaga: Vidareutvecklad utformning av förvarsdelen 2BMA i utbyggd del av SFR >>

Uppdatering om ytterligare kompletteringssvar från SKB:

Kod för transportmodeller, 170627 >>

Data för biosfärsmodellering, 170707 >>

Begäran om ytterligare förtydligande/komplettering från SSM:  

Händelseinventering, 161201 >>

Kemi, 170213 >>

Säkerhetsklassning, 170328 >>

Konsekvensanalys, 170411 >>

Uppdatering om ytterligare kompletteringsbegäran från SSM:

Kod för transportmodeller, 170613 >>

Data för biosfärsmodellering, 170627 >>

Svar till SSM om tidplan från SKB på de senaste begärandena:

Svar gällande tidplan för besvarande av SSM:s begäran om komplettering gällande geokemi, 170309 >>

Svar gällande tidplan för besvarande av SSM:s begäran om komplettering gällande säkerhetsklassning, 170425 >>

Tidigare nyheter om SFR 2 på MKG:s hemsida:

SKB ändrar sig om reaktortankar i SFR 2, 170502 >>

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 3 februari om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden, 170203 >>

SFR 2: SKB får förlängd svarstid även hos domstolen, 161116 >>

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB, 161028 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår, 160930 >>

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare, 160712 >>

SKB kompletterar ansökan om SFR 2, 160701 >>

SFR 2 ska prövas av regeringen som om det vore en ny anläggning, 160504 >>

Logga in