30 september 2016 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolen remiss angående ytterligare kompletteringsbehov av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I yttrandet kvarstår föreningarnas yrkande i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. I andra hand yrkar föreningarna på att ett större antal kompletteringar fortfarande måste utföras. Yttrandet har även skickats till SSM som en komplettering till föreningarnas första yttrande till myndigheten.

Svensk Kärnbränslehantering AB lämnade den 1 juli in kompletteringar och svar på synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav på ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I kompletteringen medger bolaget att det nya slutförvaret ska betraktas som en ny anläggning istället för en utökad verksamhet vid befintliga SFR, vilket bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, yrkade på i sitt första yttrande (se länk till yttrandet nedan). Kompletteringen innehåller därför ett antal bilagor som i större utsträckning behandlar alternativ metod och lokalisering. Kompletteringen innebär dock inte att bolaget ändrar sina planer på något sätt, utan endast att det tillförs efterkonstruktioner för att motivera det val som gjorts med förhoppningen om att få det nya slutförvaret godkänt i en enklare process som en ”utökad verksamhet” vid befintliga slutförvaret för kortlivat driftsavfall, SFR.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, liksom övriga remissinstanser som har getts tillfälle av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att lämna in synpunkter om kärnavfallsbolagets ansökan behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas, har den 30 september skickat in sitt remissvar. I och med att regeringen beslutade den 4 maj 2016 att kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark kan antas få en betydande omfattning och bli av ett sådant ingripande slag att den ska prövas som om det vore en ny anläggning enligt 17 kap. 3§ miljöbalken där det krävs en fullgod miljökonsekvensbeskrivning även vad gäller val av plats och metod, har kärnavfallsbolaget valt att inte kommentera föreningarnas, och andra remissinstansers, synpunkter om att ansökan ska gälla både tillstånd för den nuvarande verksamheten för kortlivat radioaktivt driftavfall (SFR) och tillstånd för en ny anläggning för kortlivat radioaktivt rivningsavfall. Därför kvarstår Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkande i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas då sökandens ansökningshandling och MKB fortfarande är bristfällig.

Om mark- och miljödomstolen inte avvisar ansökan har föreningarna yrkat på ett större antal kompletteringar som kärnavfallbolaget fortfarande inte redovisat tillräckligt svar på i sin kompletteringsinlämning den 1 juli. Om dessa kompletteringar inte görs av bolaget kan ansökan enligt föreningarnas uppfattning inte tas upp till prövning, utan domstolen bör då avvisa ansökan på dessa grunder. 

Naturskyddsföreningen och MKG har bl.a. efterfrågat ytterligare information om alternativ lokalisering i sin kompletteringsbegäran, och vill att bolaget kompletterar ansökan med en redovisning av hur den långsiktiga säkerheten för ett nytt slutförvar på större djup skulle kunna förbättras vid en lokalisering i ett inströmningsområde för storregional grundvattenströmning.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande har också skickats Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som en komplettering till föreningarnas första yttrande till myndigheten som är en del av myndighetens prövning av kärnavfallsbolagets ansökan enligt kärntekniklagen. I denna pågående parallella prövning begärde myndigheten senast i juni, samt i början på juli, ytterligare förtydliganden eller kompletteringar av bolaget. För inlämnande av dessa begäranden har kärnavfallsbolaget fått förlängd svarstid till den 31 oktober 2016. I Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till mark- och miljödomstolen yrkar föreningarna på att dessa kompletteringar även ska skickas till domstolen då föreningarna anser att domstolen även ska pröva alla strålsäkerhetsfrågor som har betydelse för prövningen, och att det därmed är en förutsättning för att prövningarna av strålsäkerhetsfrågor enligt miljöbalken och kärntekniklagen ska kunna vara samordnade. 

SSM, som också är en remissinstans till mark- och miljödomstolen, anser också i sitt svar inskickat den 29 september att kärnavfallsbolaget ansökan bör kompletteras ytterligare. Bland annat anser myndigheten att ytterligare information behövs om värdering av alternativa lokaliseringar och motiv för vald lokalisering för utbyggnad av SFR. Myndigheter vill se att för- och nackdelar av den alternativa lokaliseringen i Forsmarkslinsen baserat på kvantitativa uppskattningar när det gäller slutförvarets skyddsförmåga och de skillnader i kostnader som bolaget framför. Detta är för att kunna bedöma om eventuella strålsäkerhetsmässiga fördelar är sådana att de motiverar en annan förläggningsplats.

SSM:s yttrande finns nedan liksom andra aktörers yttranden.

Domstolen har gett kärnavfallsbolaget SKB till den 25 november att svara på kompletteringskraven.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande om SFR 2, 160930 >> 

Domstolens föreläggande till SKB >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s första yttrande 150930 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare, 160712 >>

SKB kompletterar ansökan om SFR 2, 160701 >> 

SFR 2 ska prövas av regeringen som ny anläggning, 160504 >> 

Andras remissvar till mark- och miljödomstolen M7062-14:

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, 160927 >>

Östhammars kommun, 161019 >> 

SGU:s yttrande, 160930 >> 

Kärnavfallsrådets yttrande, 160928 >> 

Naturskyddsföreningen Uppsala läns yttrande, 160928 >> 

Länsstyrelsen Uppsala läns yttrande, 160922 >> 

Milkas yttrande, 160909 >> 

Havs- och vattenmyndigheten yttrande, 160909 >> 

Dagbok från målet, 161025 >>

Logga in