1 juli 2016 |

SKB kompletterar ansökan om SFR 2

Den 1 juli lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in kompletteringar och svar på synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav på ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. I kompletteringen medger bolaget att det nya slutförvaret ska betraktas som en ny anläggning och kompletteringen innehåller därför ett antal bilagor som i större utsträckning behandlar alternativ metod och lokalisering. Kompletteringen innebär dock inte att bolaget ändrar sina planer på något sätt utan endast att det tillförs efterkonstruktioner för att motivera det val som gjorts med förhoppningen om att få det nya slutförvaret godkänt i en enklare process som en ”utökad verksamhet” vid befintliga slutförvaret för kortlivat driftsavfall, SFR.

Hösten 2015 lämnade remissinstanser in sina synpunkter på kompletteringsbehovet av ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan enligt kärntekniklagen, skickade även en större mängd kompletteringsbegäranden till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Bolaget fick fram till den 1 juli 2016 på sig att bemöta synpunkterna och SSM:s begäranden och har nu skickat in sitt svar till domstol och SSM. Alla handlingar går att ladda ner nedan.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, yttrade i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. I andra hand att verksamheten ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt bestämmelserna i 17 kap. Miljöbalken. Om detta tog sedan regeringen beslut om den 4 maj, efter fråga från Östhammars kommun, och regeringen beslutade att anläggningen ska ses som ny. Bolaget har i sina kompletteringar från den 1 juli inte redogjort för hur detta påverkar nuvarande underlag men de bilagor som finns med i komplettering behandlar i stor utsträckning frågor som rör alternativ metod och lokalisering. När ansökan behandlas enligt 17 kap som en helt ny kärnteknisk anläggning krävs nämligen en prövning av bästa lokalisering och val av bästa möjliga teknik för metodvalet. Ursprungliga ansökan var mycket bristfällig vad gäller alternativa lokaliseringar eller alternativa metoder. 

En fråga som bolaget däremot kommenterar är frågan om strålsäkerhetsfrågor i prövningen enligt miljöbalken. Naturskyddsföreningen och MKG anser att de båda prövningarna ska innehålla samma underlag i strålsäkerhetsfrågor, medan bolaget anser att underlaget rörande strålsäkerhetsfrågor i miljöbalksprövningen kan vara övergripande. 

Beskrivningar av worst-case scenarier vid större utsläpp av radioaktiva ämnen inom de första tusen åren är något som bolaget inte vill inkludera i ansökan eftersom de anser att det inte kan hända något som kan skada miljön. Att hela det nya förvaret bygger på samma föråldrade säkerhetsprincip som det gamla SFR, att radioaktivitet späds ut i Östersjön, är något som inte heller görs förståeligt i ansökan och som SKB inte vill kännas vid.

Det råder delade åsikter om graden av segmentering av de 9 stora reaktortankarna från kokarreaktorer som ska slutförvaras i SFR 2. Bolagets plan är att förvara dem i hela stycken vilket kräver en extra tunnel och större påverkan på naturen. Bolaget argumenterar däremot för mindre energiåtgång vid förvar av hela tankar eftersom det går åt energi för att göra det stål som behövs för behållarna för tankdelarna.

Majoriteten av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter medför inga ytterligare nya kompletteringar.

Mark- och miljödomstolen har skickat kompletteringen till aktörerna i prövningen på remiss till den 30 september.

Prövningen enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter också. I slutet på juni, samt i början på juli 2016, begärde SSM in ytterligare förtydliganden eller kompletteringar av bolaget angående utsläpp till omgivningen, personstrålskydd, genomförandeplan för händelseinventering och data för konsekvensanalysberäkningar. För inlämnande av dessa begäranden önskar kärnavfallsbolaget förlängd tid till den 31 oktober 2016. Enligt protokoll från avstämningsmötet mellan SKB och SSM i våras är granskningen av säkerhet efter förslutning för närvarande nedprioriterad till förmån för granskningen av kärnbränsleförvarsansökan. Eventuella kompletteringsbegäranden från SSM inom detta område är därför planerade till sent september. 

 

Länkar:

Svar till domstolen på begäran om komplettering enligt miljöbalken från SKB (från M 7062-14): 

Kompletteringsyttrande, 160701 >>
Bilagor:
K:1 Frågor och svar per remissinstans >>
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar – konsekvensanalys >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:10 Malmpotential >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >>
 

Svar till SSM på begäran om förtydligande/komplettering enligt kärntekniklagen från SKB (ur ärende SSM2015-725):

Klimatscenarier, 160630 >>
Bilaga: Hantering av klimatscenarierna i ansökan om utbyggnad av SFR >>

Beredskapsfrågor, 160701 >>
Bilaga: Beredskap >>

MKB och uppfyllande av allmänna hänsynsregler - Följebrev, 160701 >>
Bilagor:
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar – konsekvensanalys >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:10 Malmpotential >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >>

LCA-analys hantering av reaktortankar, 160815 >>

Referensrapport till kapitel 8 i SFR 1 SAR-delen för Anläggninsutformning och drift, 100120 >>
Bilaga: Missöde i SFR - Stråldosberäkningar drift, 160311 >>

Referenser omgivningskonsekvenser:
- SFR 1 Forsmark - omgivningskonsekvenser av missöden, 160323 >>
- Dosprognos vid drift av utbyggt SFR, 160323 >>
- Individdos i omgivningen - dimensionerande fall för beredskapen efter utbyggd SFR, 160323 >> 

MTO strategi, 160407 >>

Händelseinventering SFR, 160419 >>

Hydrogeologi TD05, TD10, 160630 >>

Hydrogeologi TD08, komprimerad, 160630 >>

Begäran om ytterligare förtydligande/komplettering från SSM: 

Utsläpp till omgivningen, 160627 >>

Personstrålskydd, 160628 >> 

Genomförandeplan för händelseinventering, 160701 >>

Data för konsekvensanalysberäkningar, 160701 >>

Svar till SSM om tidplan från SKB på de senaste begärandena:

Svar gällande tidplan för besvarande av SSM:s begäran om förtydligande/kompletteringar gällande utsläpp till omgivningen m.fl., 160707 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Avstämningsmötet mellan SSM och SKB den 24 maj om kärnbränsleförvaret och SFR-U, 160524 >> 

SFR 2 ska prövas av regeringen som ny anläggning, 160504 >> 

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 24 maj om kärnbränsleförvaret och SFR-U, 160524 >> 

SFR 2: SKB ges tillfälle att yttra sig över kompletteringskrav, 151223 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 – ska ses som en ny anläggning, 150930 >>

Logga in