24 maj 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 24 maj om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 24 maj höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. Under mötet diskuterades SSM:s och kärnavfallsbolagets respektive tidplaner, SSM:s yttrande till domstolen, samt kompletteringsbegäranden för SFR-ansökan.

Under mötet den 24 maj mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade myndigheten om sina planer att senast den 30 juni lämna in sitt yttrande i sak till mark- och miljödomstolen i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. SSM:s yttrande kommer bland annat innehålla yttrande med övergripande beskrivning av myndighetens ställningstagande, underlagsrapporter för systemövergripande frågor, för CLINK och för långsiktig strålsäkerhet för slutförvaret, samt en bilaga som beskriver den stegvisa prövningsprocessen enligt kärntekniklagen. Kärnavfallsbolaget meddelar att de planerar att i september lämna ett bemötande av remissinstansernas synpunkter till domstolen.

Angående prövningen om en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark redogjorde SSM för att granskningen av säkerhet efter förslutning för närvarande är nedprioriterad till förmån för granskningen av kärnbränsleförvarsansökan. Därför är eventuella kompletteringsbegäran inom detta område nu planerade till sent september.

Ett avstämningsmöte med fokus på myndighetens yttrande till domstolen kommer att hållas den 1 juli. Annars kommer kommande möten inom detta område att hållas den 2 september, 4 oktober, 10 november och 16 december.

Uppdatering: Se nyhet om SSM:s yttrande. Samt ny svarstid hos domstolen för bolagets synpunkter.

  

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 160524 >>

Uppdatering:
Nyhet om SSM:s yttrande, 160629 >>

Nyhet om att SKB lämnar in svar 17 okt, 160715 >>

Logga in