19 november 2013 |

SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av Länsstyrelsen i juni 2013 överklagades av flera miljöorganisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. SKB gavs möjlighet att ge sina synpunkter på överklagandena och har nu föreslagit domstolen att vilandeförklara dispensansökan i avvaktan på att regeringen fattar beslut om tillåtlighet för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Därmed går bolaget med på föreningarnas tredjehandsyrkande i överklagan. Det återstår att se hur domstolen ser på föreningarnas första- och andrahandsyrkanden.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade växt- och djurarter, och för att få bygga slutförvaret kräver lagen en dispens från artskyddsförordningen. SKB ansökte om en sådan dispens hos Länsstyrelsen i Uppsala län och fick ett godkännande den 26 juni 2013. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, överklagade beslutet. Som rättsgrund för beslutet har Länsstyrelsen angivit ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”. Föreningarna menar att det är alldeles för tidigt att ge ett så generellt tillstånd eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt för slutförvarssystemet, KBS-metoden kan godkännas eller att Forsmark skulle vara den bästa platsen att implementera ett slutförvar av denna typ. Dessa frågor måste först avgöras i miljöprövningen om slutförvaret innan dispens enligt artskyddsförordningen kan ges för intrång i Forsmarksområdet. Föreningarna anser också att länsstyrelsen vid beslutet inte har levt upp till EU-domstolens praxis om högt ställda krav på bevisbörda när det gäller ingreppens påverkan på skyddade djurarter.

Föreningarna yrkade på följande i överklagan:
”Naturskyddsföreningen och MKG (föreningarna) yrkar i första hand på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och avslår dispensbeslutet i alla delar. I andra hand yrkar vi på att målet sammanförs med mål nr M 1333-11 för att möjliggöra en samlad prövning. I tredje hand yrkar vi på att målet vilandeförklaras i avvaktan på att mål nr M1333-11 är rättskraftigt avgjort.”

Den 18 november skickade SKB in sitt yttrande till domstolen med synpunkter på överklagandena. SKB skriver att de inte har någon ”erinran emot att kriteriet ”tvingande skäl som ett allt överskuggande allmänintresse” prövas av domstolen först sedan regeringen fattat beslutet om tillåtlighet” för ett slutförvar för använt kärnbränsle. SKB föreslår att domstolen ”vilandeförklarar målet”. SKB avser också komplettera sin ansökan om ett slutförvar med ”ett sådant underlag avseende påverkan på skyddade arter som har betydelse för bedömningen av tillåtligheten av den verksamhet som prövas i målet

Detta innebär att bolaget går med på Naturskyddsföreningens och MKG:s tredje yrkande. 

Det återstår att se hur domstolen ser på föreningarnas första- och andrahandsyrkanden.

 

Länkar

SKB:s yttrande angående dispens enligt artskyddsförordningen, 131119 >>

Föreläggande till SKB från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, 131025 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen, 130916 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s disens från artskyddsförordningen överklagats av Naturskyddsföreningen och MKG, 130708 >>

Logga in