9 januari 2015 |

SKB har kompletterat ansökan om Clink till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM tog den 9 januari emot den försenade kompletteringen från kraftindustrins kärnavfallsgranskning, SKB, till ansökan om att få bygga den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen Clink. Anläggningen utgör en del av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in till SSM och mark-och miljödomstolen. Motsvarande komplettering till domstolen är aviserad till ”våren 2015” och kan komma under mars månad.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tog emot kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ett kombinerade mellanlagring- och inkapslingsanläggningen Clink, i mars 2011. Ansökan till SSM är till skillnad från den som är inlämnad till mark- och miljödomstolen tvådelad. Myndigheten har sedan inlämnandet vid flertalet tillfällen begärt förtydliganden och kompletteringar till ansökan av bolaget. 

Egentligen var Clink-ansökan inlämnad redan 2006 till dåvarande Statens kärnkraftinspektion, SKI, i ett försök att juridiskt strimla ansökansprocessen. Kärnavfallsbolaget kompletterade ansökan 2009 och sedan kom en större ”komplettering” 2011. Den tidiga ansökan har gjort det svårare att pröva Clink-delen av slutförvarssansökan. Se länk till nyhet om detta nedan.

Den 27 juni 2014 meddelade SKB att den väntade mer omfattande kompletteringen som rörde Clink skulle bli försenad och inte komma förrän vid årsskiftet 2014/2015. Kompletteringen skulle svara på en begäran om komplettering från SSM i oktober 2012, bl.a. om anläggningsbeskrivningen, den planerade organisationen och den preliminära säkerhetsredovisningen.

Så, den 9 januari 2015, skickade SKB slutligen in en kompletteringav Clink. Kompletteringen saknar fortfarande delar som rör miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, och Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna. Dessutom saknas förväntade tilläggsyrkanden rörande utökad mellanlagringskapacitet från ca 8 000 ton till ca. 11 000 ton i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) och Clink. Dessa delar av kompletteringen kommer att lämnas in samtidigt som kärnavfallsbolaget kompletterar ansökan till mark- och miljödomstolen rörande Clink. En sådan komplettering förväntas ”under våren” och kanske kommer under mars månad.

På grund av de försenade kompletteringarna har Strålsäkerhetsmyndigheten förlängt sin remiss i sak till den 31 januari 2016. Se tidigare nyhet länkad nedan.

 

Länkar:

SKB:s följebrev till Clink-kompletteringarna >>

På SSM:s hemsida finns alla handlingar i kompletteringen för nedladdning >> 

SKB:s sida med nedladdningsbara kompletteringar, se Clink-kompletteringen vid datumet 2012-10-24 >> 

Nyhet på SKB:s komplettering på SSM:s hemsida, 150120 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga om utökad kapacitet för Clab, 141217 >> 

SKB är försenad med kompletteringar, 140627 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det ursprungliga inlämnandet av Clink-ansökan 2006 >>

 

         

Logga in