30 september 2014 |

SKB har lämnat in försenade kompletteringar till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 30 september skickat in en leverans av svar på begäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med kompletteringar och förtydligande av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringarna rör bl.a. olika kapselfrågor inklusive kopparkorrosions, klimatfrågor och hur vatten kan tränga ner i slutförvaret. 

Sedan hösten 2012 har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickat omfattande kompletteringskrav till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten granskar bolagets slutförvarsansökan enligt kärntekniklagen och de behöver kompletterande information för att kunna granska ansökans sakfrågor. Nedan listas de nya kompletteringarna. Två av kompletteringarna rör kopparkorrosion och för dessa har MKG skrivit separata nyheter. Det rör dels en lägesrapport om kopparkorrosion i syrgas fritt vatten och dels risker för kopparkorrosion orsakad av läckströmmar, som är den sista delen att avrapporteras i kompletteringen som rör degraderingsprocesser för kapseln.

Kompletteringarna som gick till SSM skickades inte till mark- och miljödomstolen som kompletteringar i prövningen enligt miljöbalken. Kärnavfallsbolaget anser att strålsäkerhetsfrågor inte ska prövas av domstolen annat i en mycket begränsad omfattning. Detta betyder att domstolen inte anses ha att göra med frågor som rör exempelvis kopparkorrosion, trots att dessa frågor är helt avgörande för den långsiktiga miljösäkerheten för slutförvaret.

Nedan listade svar på begäranden om kompletteringar som inkom till Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september. Begärandena skickade myndigheten ursprungligen den 11 september 2012 och nu anser sig bolaget ha besvarat dem fullständigt:

  • tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln (uppdaterat svar sedan februari 2014)
  • kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd
  • degraderingsprocesser för kapseln (fråga 5 - om inverkan av läckströmmar, se även separat MKG-nyhet) 

Den 30 september inkom även svar på begäranden som myndigheten skickat under 2013 och 2014: 

  • klimatfrågor
  • förtydligande om nedträngning av utspädda vatten
  • plan på hur och när kompletteringen rörande skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats ska besvaras

Den 30 september skickades även en lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till myndigheten som tillhör en begäran om komplettering den 14 februari 2012 (se separat MKG-nyhet om rapporten).

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om lägesrapporten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 140930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringen om läckströmmar, 140930 >> 

SKB:s lista på inlämnade kompletteringar september 2014 >>

SKB:s lägesrapport om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 140930 >>

SKB:s komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln, 140930 >>

SKB:s komplettering rörande kontroll och provning för fastställande av kapselns initialtillstånd, 140930 >>

SKB:s komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln, 140930 >> 

SKB:s komplettering angående klimatfrågor, 140930 >>

SKB:s förtydligande om nedträngning av utspädda vatten, 140930 >>

SKB:s plan på hur och när kompletteringen rörande skadetålighetsanalys av stållock till gjutjärnsinsats ska besvaras, 140930 >> 

Här kan du se samtliga kompletteringar med bilagor, listade med hänvisningar till myndighetens begäranden samt SKB:s tidigare inlämnade svar i aktuell komplettering >>

 

 

 

Logga in