30 september 2014 |

SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Det har under flera år funnits en debatt bland forskare om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Frågan har varit viktig eftersom den kan påverka den långsiktiga säkerheten för kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s planerade slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget har de senaste åren, mitt i pågående prövning av slutförvarsansökan, tvingats bedriva egen forskning i frågan. Den 30 september har bolaget lämnat en komplettering av ansökan i form av en lägesrapport med två bilagor till Strålsäkerhetsmyndigheten. I lägesrapporten förklarar kärnavfallsbolaget att de anser sig ha fått klarhet i frågan och låter meddela att det inte finns några risker för betydande korrosion. Uppdatering: Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har granskat rapporten och konstaterar att kärnavfallsbolagets inte har tillräckligt vetenskapligt stöd för sina slutsatser. Se länk till nyhet om detta nedan.

I en lägesrapport daterad den 30 september skickad till Strålsäkerhetsmyndigheten har kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har bolaget framfört sin ståndpunkt i frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Bolaget menar att omfattningen av korrosion är så oerhört liten att den inte har någon praktisk betydelse. Det vill säga att korrosion inte påverkar säkerheten av de kopparkapslar som ska förvara det använda kärnbränslet, så länge de ligger i syrgasfritt vatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle av kärnavfallsbolaget SKB våren 2011, och har sedan dess granskat ansökan och begärt kompletterande underlag. Den 14 februari 2012 skickade SSM in en begäran till SKB med en önskan om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten. SSM önskade ”klargörande om hur denna korrosionsprocess kan påverka kopparkapslarnas långsiktiga integritet och säkerhetsanalysens resultat.” Frågan är relativt avgörande för slutförvarets långsiktiga säkerhet och det är en fråga som varit omstridd sedan forskare på KTH påpekat osäkerheterna och det bristande forskningsunderlaget. 

SKB startade upp egen forskning för att motbevisa kritiken. Det startades även upp en referensgrupp med representanter bl.a. från miljöorganisationer och KTH-forskare. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade referensgruppen när prövningen av ansökan påbörjades men följde fortsatt försöken som bedrevs vid Uppsala universitet och genomförde en kritisk granskning av dessa. 

SKB har sedan i april 2012 lämnat in rapporter till myndigheten med lägesbeskrivningar om den pågående forskningen kring kopparkorrosion. Samtliga har innehållit argument för att korrosion inte är troligt. Den 30 september 2014 har bolaget skickat in en lägesrapport där de hävdar att de nu fått klarhet i frågeställningen. Bolaget skriver på sin hemsida att de försök som bolaget utfört vid Uppsala universitet och vid laboratoriet Mican i Mölnlycke visar att ”det är inte korrosion som orsakat den vätgasutveckling som observerats i tidigare försök”. Bolaget avslutade rapporten med att säga att:

Baserat på dessa studier ser SKB inget vetenskapligt stöd för att det skulle finnas en korrosionsprocess för koppar i syrgasfritt vatten, som fortgår i en omfattning som överskrider den som förutsägs av termodynamiska data. Denna ringa omfattning är utan betydelse för den långsiktiga funktionen hos kopparkapslar i ett KBS-3-förvar för använt kärnbränsle.

I lägesrapporten anger inte kärnavfallsbolaget att kompletteringsbegäran i denna fråga är besvarad. Därmed är det oklart om bolaget avser att följa upp med ytterligarte resultat från de pågående försöken.

Länkar:

Uppdatering: Nyhet med MKG:s analys av lägesrapporten 141003 >>

Lägesrapport från SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 141130 >>
Bilaga 1: "Steady state pressures in vials sealedwith butyl rubber stoppers"  SKBdoc 1448587 >>
Bilaga 2: "Additional measurement regarding corrosion of copper in oxygen free environment", Studsvik Arbetsrapport N-14/263. SKBdoc 1448658 >>

Pressmeddelande på SKB:s hemsida >>

Nyhet på SKB:s hemsida >> 

SSM:s begäran och myndighetens forskning:

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s kompletteringskrav rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 120214 >> 

SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten”, 130125 >> 


Kompletteringar från SKB:

SKB kompletterar åter om kopparkorrosion, 140228 >> 

Nyhet om SKB:s komplettering rörande syrgasfri kopparkorrosion, 131220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringen i juni 2013 som innehåller förra lägesrapporten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 130628 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s första "Kompletterande information om kopparkorrosion" 120416 >> 
 

MKG:s yttranden och brev:

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med nytt kompletteringsyttrande, 140612 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat ett yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen, 131219 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skrivit ett öppet brev till Uppsalaforskare, 131206 >> 

Samtliga yttranden från Naturskyddsföreningen och MKG som lämnats in i prövningen >> 

Nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Logga in