20 december 2013 |

SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande syrgasfri kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 20 december lämnat in en komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. I en lägesrapport ger bolaget sin syn på kunskapsläget rörande syrgasfri kopparkorrosion. Bolaget har förhoppningar om att den korrosion som experimentellt påvisats av forskare vid KTH endast är en ytreaktion.  Bolaget hänvisar till försök som gjorts där väldigt ren och slätpolerad koppar inte verkar reagera med syrgasfritt vatten på samma sätt som annan koppar.

Frågan om syrgasfri kopparkorrosion var föremål för ett vetenskapligt symposium arrangerat av kärnavfallsrådet i november där kärnavfallsbolaget för första gången presenterade de aktuella försöken offentligt. Det har framförts vetenskaplig kritik mot de försök som utförts. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har därför den 6 december skrivit ett öppet brev till de Uppsalaforskare som genomfört försöken för att få klarhet exakt hur försöken har utförts och vilka felkällor som kan finnas. Dessutom har Naturskyddsföreningen och MKG i ett gemensamt yttrande den 19 december till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen framfört synpunkter på kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsforskning. Länkar till nyheter om dessa händelser finns nedan.

Kärnavfallsbolaget SKB hänvisar i sin komplettering av ansökan till försöksresultat som visar att i experimentella försök som gjorts med väldigt ren koppar som har en yta som är slätpolerad med en särskilt metod så verkar ingen korrosion uppstå i rent syrgasfritt vatten. Att en slätpolerad kopparyta tar längre tid på sig att börja korrodera en än vanlig yta är dock känt sedan länge. Det betyder bara att försöken måste pågå längre innan korrosionen kan komma igång. Även en mindre ren koppar som är polerad med samma teknik har i bolagets experimentella försök inte hunnit korrodera på den tid försöken pågått. Detta innebär att resultaten förmodligen bara är en konsekvens av att kopparytan är polerad med den särskilda metoden, inte av att den skulle vara särskilt ren. Poleringsprocessen kan även ha påverkat möjligheten till korrosion genom att väte förts in i kopparytan.

Detta vet kärnavfallsbolaget är möjliga förklaringar till resultaten och att därför måste försöken fortsätta. Bolaget ska komma med en ny komplettering med en lägesrapport i juni 2014.

Kunskapen om hur koppar beter sig i en slutförvarsmiljö är central för att kunna bedöma den långsiktiga säkerheten av den metod som kraftindustrin vill använda. Naturskyddsföreningen och MKG har i det senaste yttrandet ifrågasatt om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle borde lämnats in innan tillräcklig kunskap var tillgänglig om kopparkorrosion. Som det är nu blir detta arbete i stället en del av en lång och utdragen kompletteringsfas i prövningen av ansökan.

Länkar:

SKB:s komplettering rörande syrgasfri kopparkorrosion, 131220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat ett yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen, 131219 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skrivit ett öppet brev till Uppsalaforskare, 131206 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets internationella symposium om de konstgjorda barriärerna, 131120 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringen i juni 2013 som innehåller förra lägesrapporten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 130628 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s första "Kompletterande information om kopparkorrosion" 120416 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s kompletteringskrav rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten 120214 >>

SSM:s särskilda begäran om komplettering om kopparkorrosion i en syrgasfritt vatten 120214 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande 131015 >>

Logga in