30 maj 2013 |

SKB tror inte att läckströmmar påverkar SFR

Den 30 maj 2013 har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSMs, föreläggande om en riskvärdering av strålsäkerheten i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och dess påverkan av läckströmmar från elkabeln Fenno-Scan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare uppmärksammat frågan för myndigheten i en skrivelse sommaren 2012.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammade myndigheten i en skrivelse den 20 juni 2012 att det kan finnas problem med korrosion i underjorden orsakad av läckströmmar. Detta kan påverka säkerheten i det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt för det planerade slutförvaret SFR 3 samt det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Läckströmmarna kommer från elförbindelsen Fenno-Skan, som går mellan Finland och Forsmark i Sverige. De metallbehållare som finns i SFR och som kommer att finnas i de framtida slutförvaren skulle p.g.a kunna få korrosionsproblem då de utsätts för väta. 

Strålsäkerheten har i en begäran om komplettering till ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle den 11 september 2012 begärt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, att redovisa riskerna för slutförvaret med anledning av läckströmmarna. Se länken nedan för att hitta SKB.s svar. 

Den 19 februari 2013 har myndigheten även skickat in en begäran om att kärnavfallsbolaget gör en riskvärdering av hur SFR påverkas av läckströmmarna. I begärandet hänvisar myndigheten till MKG:s skrivelse samt till tidigare inskickade begäran i prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Den 30 maj har bolaget skickat in sitt svar. De bedömer att läckströmmar från Fenno-Skan-kabeln i liten mån påverkar SFR:s skyddande barriärer. Bolaget hävdade att i jämförelse med annan påverkan på berget, så som höga kloridhalter m.m., är påverkan av läckströmmar försumbar.

 

Länkar: 

SKB:s e-postmeddelande till SSM med svar på föreläggande för SFR >>

Bilaga 1: Följebrev ”1396758/2.0 ”SKB - Svar på SSMs beslut om degrardering av tekniska barriärer vid SFR” >>

Bilaga 2: Rapport ”1395124/1.0 ”Risk, på kort och lång sikt, för accelererad degradering av tekniska barriärer av betydelse för strålsäkerheten i SFR” >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SSM om risken för läckströmskorrosion i SFR, 120620 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s föreläggande till SKB om bemötande av frågeställningar rörande degradering av tekniska barriärer i SFR, 130219 >> 

SSM:s föreläggande om bemötande av frågeställningar rörande degradering av tekniska barriärer i slutförvaret, 120911 >> 

SKB:s svar på föreläggande om läckströmmar för slutförvaret för använt kärnbränsle, 131026 >>

Logga in