6 maj 2015 |

SSM anordnade informationsmöte om SFR-ansökan

Den 6 maj anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick presentera sin ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2. På mötet redogjorde även SSM för sin kommande granskning av ansökan. Mötet var riktat till de remissinstanser som getts möjlighet att inkomma med synpunkter på bl.a. behov av kompletteringar av ansökan. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR. Som en del av sin granskning har SSM bett remissinstanserna att skicka in synpunkter på både kompletteringsbehov och synpunkter i sakfrågor.

Den 6 maj anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett informationsmöte i Stockholm där SKB presenterade ansökan och SSM redogjorde för granskningsprocessen. Trots att bolaget inte vill att ansökan skulle prövas som en ny kärnteknisk anläggning, utan endast som en tillbyggnad, behandlar Strålsäkerhetsmyndigheten ansökan som en ny anläggning. Detta betyder att ansökan kommer att prövas fullt ut med regeringen som beslutsfattande instans.

Myndighetens hållpunkter i sin aktuella tidplan är:

– Remissvar inkommer (30 september)

– SSM svarar mark- och miljödomstolen om fullständighet miljöbalksansökan (29 december)

– SSM begär kompletteringar av SKB

– SKB kompletterar ansökan

– Ansökan kungörs när SSM anser den är komplett

– Synpunkter från kungörelsen inkommer

– Yttrande till miljödomstolen i sak

– Domstolens huvudförhandling

– SSM:s yttrande till regeringen

Något som påverkar tidplanen är den samtidigt pågående granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, som prioriteras före granskningen av SFR-ansökan.

 

Länkar:

Inbjudan och program >> 

Minnesanteckningar av SSM >>

SKB:s presentationer: 

”Inledning, presentation av föredragshållare och syftet med mötet”, Peter Larsson >> 

”Ansökningarnas struktur och innehåll i toppdokument”, Helén Segerstedt >> 

”Anläggningsutformning”, Theresa Millqvist >> 

”Säkerhet under drift, F-PSAR”, Patrik Berg >>

”Miljökonsekvensbeskrivning, MKB”, Mikael Gontier >>

”Analys av säkerhet efter förslutning”, Fredrik Vahlund >> 

 

SSM:s presentation:

”Information för remissinstanser – beredning av SKB:s ansökan om utökad verksamhet vid SFR”, Georg Lindgren >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s remiss, 150401 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen och SSM planerar samordnad SFR-2-granskning, 150428 >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida >>

Logga in