10 juli 2018 |

SSM avslutar SKB:s föreläggande om åtgärdsprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM konstaterar i en granskningsrapport att kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt och nu har ett tydligt ägarskap över hela företagets verksamhet inklusive nödvändigt förbättringsarbete. Därför avslutar SSM den 10 juli det föreläggande som SKB fick 2014 och fortsätter med ordinarie tillsyn. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har uppdraget att bedriva tillsynen på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB två kärntekniska anläggningar. Den ena anläggningen är ett mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn, Clab, och den andra är ett slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark, SFR. 

Den 7 april 2014 skickade SSM ett föreläggande till bolaget, då bolaget inte uppfyllde kraven på ledning och styrning. Anläggningscheferna vid Clab respektive SFR hade enligt myndigheten ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till ansvar. Det fanns även brister i samarbetet mellan de två anläggningarna Clab och SFR.

SKB tog fram ett åtgärdsprogram som har reviderats efterhand. Program och vidtagna åtgärder har redovisats till myndigheten vid fyra olika tillfällen. Under tiden har Strålsäkerhetsmyndigheten även bedrivit tillsyn mot SKB vilken har resulterat i justeringar i kraven på redovisning från SKB, bland annat genom uppdatering av föreläggandet. 

SSM avslutar föreläggandet mot SKB den 10 juli i samband med sin senaste granskningsrapport, men SSM kommer att följa SKB:s fortsatta förbättringsarbete via ordinarie tillsyn. SSM skriver på sin hemsida att ”[...] företagsledningens fokus på uppföljning av vidtagna åtgärder och utvärderingen av åtgärdernas effekter är en viktig faktor. En annan är företagets satsning på ledarskap och medarbetarskap för att förändra företagets kultur inför kommande utmaningar.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida om avslutandet av förläggandet, 180710 >>  

SSM:s fjärde granskingsrapport, 180710 >> 

Strålsäkerheten brister i Clab och SFR, 140407 >> 

SKB:s åtgärdsförslag för ökad strålsäkerhet i CLAB och SFR har granskats av SSM, 141031 >> 

SSM: Clab och SFR uppfyller inte kraven på strålsäkerhet, 150529 >>

Logga in