29 maj 2015 |

SSM: Clab och SFR uppfyller inte kraven på strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat en strålsäkerhetsvärdering för Clab och SFR som ger kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB underkänt för åren 2013-2014. Strålsäkerhetskarven uppfylls inte i tillräcklig omfattning. Kärnavfallsbolaget behöver bli bättre på att driva och utveckla sin verksamhet. Enligt SSM gäller detta framförallt inom ledning och styrning samt egenkontroll och tolkning av krav.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM genomför vartannat år en samlad strålsäkerhetsvärdering av kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s anläggningar. Den 28 maj publicerade SSM sin värdering av SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn samt för SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Värderingen omfattar perioden 2013-2014.

Under dessa två år har Strålsäkerhetsmyndigheten förelagt SKB att ta fram handlingsplaner för att komma till rätta med identifierade brister inom bland annat säkerhetsanalys och säkerhetsredovisning, hantering av åldersrelaterade skador och försämringar samt organisation, ledning och styrning. Se tidigare nyheter om dessa förelägganden på MKG:s hemsida.

Enligt SSM:
- förmår inte SKB att i tillräcklig grad identifiera brister i den egna verksamheten.
-       har SKB svårt att följa de handlingsplaner som upprättats vilket medför att brister i kravuppfyllnad inte åtgärdas.
-       SKB åtgärdar inte kända fel och avvikelser i tillräcklig omfattning.
-       SKB:s ledningssystem har i vissa avseenden inte varit tillräckligt tydligt med avseende på ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden.

SSM:s samlade värdering är: ”att verksamheten vid Clab och SFR inte i tillräcklig omfattning uppfyller kraven på strålsäkerhet”. SSM skriver också att ”Inför tillståndsprövningarna för utbyggnaden av SFR respektive byggandet av en inkapslingsanläggning invid befintliga Clab behöver SSM utöka tillsynen mot SKB inom vissa områden. Dels för att verka pådrivande i SKB:s arbete med att komma till rätta med bristerna. Dels för att få bättre underlag till ställningstagandet vid prövning av tillstånden för anläggningarna.”

 

Länkar: 

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering, 150529 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 150529 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB:s åtgärdsprogram för ökad strålsäkerhet i Clab och SFR har granskats av SSM, 141031 >> 

Strålsäkerheten brister i Clab och SFR, 140407 >> 

SSM kräver av SKB att utreda åldersrelaterade försämringar i Clab, 130925 >>

 

Logga in