17 december 2015 |

SSM får i uppdrag att utreda Studsvikslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 17 december i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att utreda effekterna vid Studsvikslagens upphörande i slutet av 2017 såsom det nu står i lagen. Regeringen vill veta om lagen bör förlängas en viss period, alternativt utan tidsbegränsning, eller om lagen kan upphöra. Senast den 15 september 2016 ska uppdraget redovisas. SSM har tidigare påtalat att lagen bör gälla tills vidare på grund av ökade kostnader och stora osäkerheter.

Enligt lagen (1988:1597) och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen respektive Studsviksförordningen) är det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik.  Studsvikslagen skulle enligt ett tidigare riksdagsbeslut upphöra att gälla den 1 januari 2012, men efter att riksdagen sommaren 2011 röstade ja till regeringens proposition om en lagändring förlängdes tiden till slutet av 2017. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 11 februari in en skrivelse till regeringen att en översyn av lagen och förordningen bör ske för att se över problemen och de finansiella riskerna som uppstår då lagen upphör att gälla. SSM har även tidigare poängterat att lagen bör fortsätta att gälla tills vidare, mot bakgrund av ökade kostnader och stora osäkerheter.

Den 17 december skickade Miljö- och energidepartementet ett uppdrag till SSM att utreda effekterna av Studsvikslagens upphörande samt om lagen bör förlängas en viss period, alternativt utan tidsbegränsning, eller om lagen kan upphöra. I uppdraget ingår även att inhämta synpunkter från kärnkraftsindustrins betalningsskyldiga och berörda tillståndshavare. Senast den 15 september 2016 ska uppdraget redovisas. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att lagen bör ändras så att den gäller tills vidare.

 

Länkar:

Miljö- och energidepartementets uppdrag till SSM, 151217 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill att Studsvikslagen ses över innan den eventuellt upphör, 150211 >>

Logga in