17 november 2015 |

MKG vill att SSM gör en mer heltäckande analys av Forsmark som plats för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 17 november låter myndigheten meddela att de är positiva till Forsmark som plats ur strålsäkerhetssynpunkt. Samt att de är försiktigt positiva till den metodik som använts för att beräkna konsekvenserna vid eventuella framtida utsläpp. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är inte nöjd med myndighetens granskning om Forsmark som plats. MKG och Naturskyddsföreningen har ställt krav på kompletteringar rörande platsvalet i kärnavfallsbolagets ansökan till mark- och miljödomstolen och SSM. Något som myndigheten i sina granskningsresultat varken har redovisat eller tagit hänsyn till. Att SSM inte tar upp viktiga frågor som framförts till myndigheten i sina granskningsresultat är inte acceptabelt.

Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen har valt att offentliggöra granskningsresultat i sakfrågor succesivt under prövningen. Detta meddelade myndigheten i samband med publiceringen av sin reviderade tidplan i november 2014. Den 24 juni 2015 publicerades de första resultaten som berörde uppförande och drift, samt den långsiktiga säkerheten under slutförvarets initialtillstånd. Den 17 november 2015 publicerades två ytterligare rapporter, om platsvalet Forsmark samt om den metodik som använts för beräkningar av konsekvenser vid eventuella utsläpp. Under våren 2016 kommer myndigheten att skicka in sitt yttrande i sak enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen och det är oklart om det kommer några fler preliminära rapporter från granskningen innan dess. 

Val av plats
Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, preliminära bedömning är att Forsmark ur ett strålsäkerhetsperspektiv är den mest lämpliga platsen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Platsprocessen med frivilliga kommuner har alltså lett fram till den lämpligaste platsen för KBS-metoden av de platser som varit aktuella. Myndigheten lyfter fram att Forsmarksberget är ett homogent berg med få vattenförande sprickor, till skillnad från berget i Oskarshamn, och att detta är enligt myndigheten viktigt för att minska risken för kopparkorrosion. Enligt myndigheten finns det inte heller något som pekar på hydrogeologiska fördelar med en inlandslokalisering. Därför avfärdas Hultsfred som alternativ plats.

Naturskyddsföreningen och MKG har i sina yttranden till myndighet och domstol framfört att platsvalsundersökningar i inlandet inte har genomförts i den utsträckning som är nödvändig för att kunna göra en bedömning. Detta yrkande struntar SSM i eftersom sådana undersökningar skulle ta tid. SSM anser att det är viktigare att snabbt kunna bygga ett slutförvar. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är inte nöjda med myndighetens granskning och saknar bedömningar i andra frågeställningar än de som SSM väljer att ta upp. Det är viktigt att ett slutförvar lokaliseras efter bästa strålsäkerhet. Med den metod som bolaget föreslår med kopparkapslar och lera riskeras läckage ske redan inom 1000 år på grund av just de få vattenförande sprickorna som finns i Forsmarksberget. I ett torrt berg kommer inte leran att svälla som den förväntas och då inte ge kopparkapslarna det skydd som krävs. Om det finns processer som ger kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget inte tagit hänsyn till, finns det trots det torra berget ändå tillräckligt med vatten i slutförvaret för att kopparkapslarna ska förstöras på 500 år. Frågan om problemet att det torra berget i Forsmark är ett hinder för att barriärerna av koppar och lera ska fungera tar SSM endast upp i ett enkelt avfärdande utan att visa någon analys. Trots att funktionen av barriärerna är det mest viktiga för slutförvarets långsiktiga säkerhet. 

Naturskyddsföreningen och MKG har dessutom framfört att det är olämpligt att lokalisera ett slutförvar i en geotektonisk skjuvzon som är fallet för Forsmark. Det betyder att det finns större risker för att slutförvaret påverkas under en istid än vid en annan lokalisering, t.ex vid Oskarshamns kärnkraftverk eller vid en inlandslokalisering. Denna fråga tar inte SSM upp.

Föreningarna har dessutom ifrågasatt en lokalisering där det finns risk för korrosionsskador pga. läckströmmar från kraftledningen till Finland. Inte heller denna fråga tar SSM upp.

Långsiktig säkerhet – konsekvensanalys
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har också publicerat preliminära resultat av sin granskning av bolagets metodik för att ta fram en konsekvensanalys vid eventuella framtida utsläpp. SSM är försiktigt positiv och har flera kvarstående frågetecken. 

Sammanfattande bedömning
Strålsäkerhetsmyndigheten är ännu inte redo att publicera sina sammanfattande bedömningar av den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar. I nyheten på myndighetens hemsida säger enhetschefen Ansi Gerhardsson vid slutförvarsenheten att:

Det är fortfarande för tidigt att dra någon slutsats om vad som kommer att bli vår samlade bedömning. Vi har kritiska sakfrågor kvar att granska och de handlar bland annat om kopparkapselns hållbarhet.

 

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida >>

SSM:s preliminära rapport: Val av plats för slutförvarsanläggningen >>

SSM:s preliminära rapport: Långsiktig säkerhet – konsekvensanalys >>

Nyhet på MKG:s hemsida om myndighetens första publicering av preliminiära granskningsresultat, 150624 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s senaste yttrande i prövningen, 150626 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa prövningen av slutförvarsansökan >> 

Mer på MKG:s hemsida om inlandslokaliserng >> 

Mer på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Logga in