23 juni 2015 |

SSM ger en samlad bedömning av Clab:s strålsäkerhet

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fått sin helhetsbedömning av strålsäkerheten på mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn granskad av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten meddelade den 23 juni att det finns förutsättningar för fortsatt drift fram till 2019. SSM väntar dock fortfarande svar på en rad förelägganden för att åtgärda brister som uppmärksammats.

Minst vart tionde år ska tillståndshavarna för de kärntekniska anläggningarna göra en bedömning av sina anläggningars strålsäkerhet. Kraftindustrins kärnavfallsbolags SKBs senaste bedömning för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn lämnades in den 22 december 2009, för perioden 2009-2019. Bedömningen har granskats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och den 23 juni 2015 meddelar SSM att det finns förutsättningar för en fortsatt drift. SSM skriver också att det finns brister som behöver omhändertas och förelägger bolaget om nya redovisningar och åtgärder. Myndigheten hänvisar även till tidigare förelägganden, bl.a. om framtagandet av ett åldersprogram samt förläggandet om åtgärder avseende haverihantering och beredskap, speciellt med avseende på tillgången till räddningstjänstens resurser. Senast den 29 maj meddelade SSM att Clab inte uppfyller kraven på strålsäkerhet och skrev i sin tillsynsrapport: ”Inför tillståndsprövningarna för utbyggnaden av SFR respektive byggandet av en inkapslingsanläggning invid befintliga Clab behöver SSM utöka tillsynen mot SKB inom vissa områden. Dels för att verka pådrivande i SKB:s arbete med att komma till rätta med bristerna. Dels för att få bättre underlag till ställningstagandet vid prövning av tillstånden för anläggningarna.” Nyheten om strålsäkerhetsvärderingen finns länkad nedan.

SSM beslutar att bolaget senast den 2 januari 2019 ska redovisa en ny helhetsbedömning av säkerheten och strålskyddet vid Clab.

 

Länkar:

SSM:s beslut, 150623 >> 

SSM:s granskningsrapport 150623 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 150625 >>

Tidigare nyheter:

SSM: Clab och SFR inte uppfyller kraven på strålsäkerhet, 150529 >> 

SSM kräver av SKB att utreda åldersrelaterade försämringar i Clab, 130925 >>

 

 

Logga in