2 december 2015 |

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer

Under 2015 har Vattenfall och E.ON av ekonomiska skäl beslutat att avveckla kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 respektive Oskarshamn 1 och 2. Detta innebär att det blir en kortare driftstid för reaktorerna än den som använts för att beräkna den nuvarande kärnavfallsavgiften. Störst förkortad livslängd blir det för Oskarshamn 2 som får 21,5 år kortare drift än de 60 år som var den beräknade livslängden om den pågående uppgraderingen inte avbrutits. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppmärksammar i en ny skrivelse den 2 december regeringen om att kärnavfallsavgiften behöver höjas väsentligt för de två kvarstående åren i nuvarande avgiftsperioden 2015-2017. SSM föreslår att avgiften höjs från 4 till 6,7 öre/kWh för OKG AB och 5,5 öre/kWh för Ringhals. 

Under våren 2014 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer (Plan 2013). Detta görs regelbundet vart tredje år. SSM föreslog i oktober samma år en kraftig ökning av avgiften för 2015, från ca. 2,2 till ca. 4 öre/kWh. SSM föreslog också att avgiften endast skulle sättas för år 2015 och att SKB skulle få ta fram nytt underlag för åren 2016-2017. Regeringen beslutade sedan, den 18 december, att höja avgiften till i snitt 4 öre/kWh men för hela perioden, 2015-2017. 

Under 2015 har Vattenfall och E.ON som är huvudägare i Ringhals AB och OKG AB fattat beslut att av ekonomiska skäl avveckla kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 respektive Oskarshamn 1 och 2. Ringhals 1 och 2 planeras få en minskad drifttid på 5,5 och 5,8 år. Oskarshamn 1 och 2 planeras få en minskad drifttid på 2,1 och 21,5 år. Reaktorn Oskarshamn är redan avstängd mitt i en renovering för att förlänga driftstiden till 60 år och kommer inte att startas igen, vilket förklarar den höga siffran för reaktorn. 

Den kortare driftstiden innebär att produktionen av kärnkraftsel blir väsentligt lägre än vad som framgått i kostnadsberäkningarna från 2013 som nuvarande kärnavfallsavgift är baserad på. Avgifterna behöver därför justeras och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 2 december in förslag på nya avgifter till miljö- och energidepartementet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår att avgiften som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas från dagens 4,1 till 6,7 öre/kWh för OKG AB och 4,2 till 5,5 öre/kWh för Ringhals AB. Avgiftsberäkningen är baserad på de kostnader som redovisades i Plan 2013 och SSM:s bedömning är att kärnavfallsavgiften behöver höjas för att balansen i systemet ska återställas under 2016-2017. 

En reaktorägare som stänger en eller flera reaktorer men som fortfarande har minst en reaktor i drift fördelar fortsättningsvis de kostnader som väntas för hantering av kärnavfall på den framtida förväntade elproduktionen från den kvarstående reaktorn. Tidig stängning av reaktorer ger mindre avfallsmängd att hantera, men också mindre inkomster till kärnavfallshanteringen. Det är då viktigt att tidigare års kärnavfallsavgifter har varit korrekta. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är viktigt att se till att avgiften är så på pass hög att staten inte riskerar att stå för framtida kostnader när fondens pengar är slut. 

 

Länkar:

SSM:s förslag skickat till regeringen, 151202 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 151202 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida 

Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017, 141218 >> 

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter, 141013 >>

Logga in