13 oktober 2014 |

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till 4,0 öre/kWh. Med den föreslagna höjningen minskar risken för att staten ska tvingas stå för sådana kostnader som omfattas av kärnkraftsindustrins betalningsansvar för kärnavfallshanteringen och rivningen av reaktorer.

Under våren 2014 granskade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år. Den 26 juni skickade SSM ut ett förslag på kärnavfallsavgift på remiss. I remissen föreslogs en kraftig ökning av avgiften för 2015, från 2,2 till 3,8 öre/kWh. SSM föreslog också att avgiften endast skulle sättas för år 2015 och att SKB skulle få ta fram nytt underlag för åren 2016-2017. Den 1 september skickade remissinstanserna in sina svar och idag, den 13 oktober, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ett slutgiltigt förslag till regeringen. Det är sedan regeringen som tar beslut om avgiften.

Ökningen av kärnavfallsavgiften blev i det slutgiltiga förslaget 0,2 öre/kWh högre än vad som föreslagit i remissen, dvs. från ca 3,8 till 4 öre/kWh. På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida sammanfattar anledningen till höjningen i en nyhet:

”Förklaringen till avgiftshöjningen är i huvudsak att:
- de förväntade kostnaderna för avveckling och slutförvar som industrin redovisar har ökat
- Kärnavfallsfondens framtida avkastning förväntas bli låg
- inbetalade avgifter blir lägre än vad som prognostiserades vid förra avgiftsförslaget

Myndigheten föreslår även att avgiften endast sätts för ett år framåt. 

– Strålsäkerhetsmyndigheten anser att beräkningarna av den reala prisutvecklingen bör ske med en annan metod än den som SKB använder och därför föreslår vi en ettårig avgiftsperiod. Vi kommer att begära in uppdaterade beräkningar från SKB som underlag för en ny avgiftsberäkning för 2016-2017, säger Annika Åström.

SKB:s nya beräkningar ska baseras på ett underlag som statens expertmyndighet Konjunkturinstitutet (KI), har utarbetat.”

I förslaget finns också en höjning av säkerheterna som kraftindustrin måste ställa för att garantera att alla avgifter i framtiden betalas in och för att täcka risken för oväntade fördyringar. 

Förslaget samt underrapporterna kan laddas ner nedan.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skrev i sitt remissvar att det är fullt möjligt att kärnavfallsavgiften måste höjas till mellan 8 och 10 öre/kWh för att inte staten ska riskera att stå för kostnaderna för slutförvaring av radioaktivt avfall och kärnkraftavveckling. Föreningarna stödjer också föreslaget att i detta läge bara bestämma avgifter och belopp för 2015.

Föreningarna betonade i sitt yttrande att det är viktigare att se till att kärnavfallsavgiften är hög än att hålla låga avgifter med motivering att det finns säkerheter som ska garantera att det finns tillräckligt med pengar för slutförvaring och avveckling. Föreningarna anser att utredarna i olika detaljförslag lagt för stort fokus på att minska industrins kostnader och därmed öka statens risker.

Läs mer om föreningarnas synpunkter och om kärnavfallsavgiften i MKG:s tidigare nyheter och på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Se länkar nedan.

 

Länkar:

SSM:s yttrande avseende kärnavfallsavgifter, 141013 >>

SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2015, 141013 >>

Bilagor till avgiftsförslaget för 2015 enligt finansieringslagen, 141013 >> 

Beräkning av merkostnader 2013 för avveckling av de svenska kärnkraftverken och omhändertagandet av restprodukter, 141013 >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Komplettering:
 SKB:s yttrande till MD över SSM:s förslag till kärnavfallsavgifter, 140901 >>
Bilaga: 
Svarsinlägg gällande KI:s kommentarer om statistiska utlåtanden till SKB:s remissvar >>

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över SSM:s förslag på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015, 140901 >> 

Remiss på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015: SSM vill ha nytt underlag redan nästa år, 140626 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten, 140131 >> 

SKB skickar uppskattningar av framtida avfallskostnader till SSM, 140107 >>

Logga in