7 januari 2014 |

SKB skickar uppskattningar av framtida avfallskostnader till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt finansieringsförordningen vart tredje år lämna in in nya beräkningar av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den 7 januari 2014 lämnade bolaget in sin senaste beräkning, Plan 2013. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att granska bolagets beräkningar och därefter skicka ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter till regeringen. Regeringen beslutar därefter vilken avgift per kWh producerad el som den svenska kärnkraftindustrin ska betala till kärnavfallsfonden för åren 2015-2017. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att kraftindustrin fortfarande räknar med att kostnaderna för att riva en svensk kärnkraftreaktor ska bli hälften av vad internationell erfarenhet hittills har visat att kostnaderna för att riva en reaktor är.

Kraftbolaget skriver i sin utredning att den totala kostnaden för bolagets kärnavfallsprogram, inklusive rivning av kärnkraftsreaktorerna är ca. 136 miljarder kronor. Av dessa har 37 miljarder redan använts, så från och med 2015 behövs 99 miljarder. I kärnavfallsfonden, den fond som industrin betalar in sina avgifter, finns idag drygt 49 miljarder. Det saknas alltså ytterligare 50 miljarder som måste betalas in i fonden under den resterande driftstiden för reaktorerna eller komma från avkastning av fondmedel. 

Jämfört med förra beräkningen, Plan 2010, har det skett en ökning av kostnaderna med ca 10 miljarder. Detta beror enligt bolaget bland annat på att den uppskattade drifttiden för reaktorerna har förlängts vilket ger mer avfall att slutförvara.

Kraftindustrin har via sitt kärnavfallsbolag SKB lämnat in Plan 2013 till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM kommer att granska planen och ta fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2015-2017. Förslaget kommer att remissas, förmodligen under sommaren, och sedan lämnas över till regeringen. Den regering som tillträder efter valet i september kommer att besluta om avgifterna och säkerheterna innan årsskiftet. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att kraftindustrin fortfarande räknar med att kostnaderna för att riva en svensk kärnkraftreaktor ska bli mindre än hälften av vad internationell erfarenhet hittills har visat att kostnaderna för att riva en reaktor är. I rapporten antas att kostnaden för att riva de tolv svenska reaktorerna blir ca 23 miljarder vilket motsvarar mindre än två miljarder per reaktor. Internationella erfarenheter, främst från USA visar att kostnaden per reaktor snarare ligger på 4 miljarder eller mer. Kraftindustrjn säger sig ha en metod, ”rip and ship”, där reaktorn ska tas ner i större bitar som slutförvaras direkt. Det är långt ifrån säkert att denna metod skulle accepteras som bästa möjliga teknik i en miljöprövning.

Sedan den förra beräkningen har Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, och i samarbete med Riksgälden och Kärnavfallsfonden granskat statens ekonomiska risk i nuvarande finansieringslag och förordning. Myndigheternas utredning, med förslag på lagändringar, är just nu ute på remiss och lagändringsförslagen kommer inte att hinnas hanteras av riksdagen under nuvarande mandatperiod. Detta leder till att lagändringarna inte kommer att göras i tid för att påverka avgifter och säkerheter för nästa avgiftsperiod, 2015-2017. Läs mer om myndigheternas utredning i länkarna nedan.

 

Länkar:

Följebrev >>

SKB:s Plan 2013 - Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter, december 2013 >>

SKB:s Plan 2013 - Supplement >>

Redovisning av kostnader för perioden 2015-2017 >>

Uppdatering:
 SKB Plan 2013 - Underlagspärm >> 

Nyheter om SSM:s finansieringsutredning:

MKG-seminarium om SSM:s ändringsförslag av finansieringssystemet, 131205 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att förslag till finansieringsförändringar är ute på remiss, 130918 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM lämnat in sin slutrapport till Miljödepartementet, 130605 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet har utrett vilken myndighet som ska ansvara för finansieringsfrågor >>

Logga in