5 december 2013 |

Om ändringar av finansieringssystemet på MKG-seminarium

Eftermiddagen den 5 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det fjärde seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av det nuvarande finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Myndigheten har överlämnat en rapport med förslag på ändringar av lagstiftningen till Miljödepartementet, som därefter skickat ut rapporten på remiss. 

På seminariet redovisade Strålsäkerhetsmyndighetens enhetschef för finansiell kontroll, Björn Hedberg, förslag på ändringar av det nuvarande finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Dessa förslag lämnade myndigheten i en rapport till Miljödepartementet den 5 juni 2013 efter en längre utredning i samarbete med Riksgälden och Kärnavfallsfonden.

Under seminariet listade Björn Hedberg fem av de förändringar som föreslagits i myndighetens utredning:

- kärnavfallsfondens placeringsmöjligheter breddas, [dvs. en möjlighet för placering i aktier m.m. och inte bara i svenska statspapper och bostadsobligationer]

- diskonteringsräntekurvan kopplas till kärnavfallsfondens förväntade avkastning och principerna för hur denna beräknas anges i lag och förordning,

- avgiftsberäkningen baseras på 50 års drifttid för kärnkraftsreaktorer drift,

- kompletteringsbeloppet breddas för att täcka in risker på tillgångs- såväl som på skuldsidan samt beräknas av staten

- det införs en möjlighet att påkalla ställda säkerheter om en avgiftsskyldigs fonderade medel inte kan förväntas

Efter att myndighetens rapport lämnades in har Miljödepartementet tagit fram en egen utredning där ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden utretts. I ett PM föreslås att ansvaret läggs endast på en av myndigheterna, och utredaren, Olle Stångberg, går igenom konsekvenserna av en sådan förändring utan att föreslå vilken myndighet som skulle få ansvaret. Länk till nyhet på MKG:s hemsida om myndighetens rapport och yttrandet finns nedan. Båda dessa är ute på remiss och svar ska lämnas till Miljödepartementet senast den 31 januari 2014.

Presentationen från seminariet och tidigare nyheter finns att ladda ner nedan. I dessa nyheter hittar du också Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, synpunkter på myndighetens slutrapport efter att ha deltagit i det samråd som ordnades under utredningen. 

Det går dessutom att se seminariet i efterhand på MKG:s Bambusersida:
 http://www.bambuser.com/channel/MKGlive >>


Ladda först ner bilderna och presentationerna eftersom dessa syns dåligt i webcasten.

 

Länkar:

Presentation av Björn Hedberg >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att förslag till finansieringsförändringar är ute på remiss, 130918 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM lämnat in sin slutrapport till Miljödepartementet, 130605 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödepartementet har utrett vilken myndighet osm ska ansvara för finansieringsfrågor >> 

Nyhet om MKG:s senhöstseminarier >>

 

Logga in