14 februari 2014 |

SSM saknar ett inlandsalternativ i slutförvarsansökan – SKB avvaktar domstolens föreläggande

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i december 2013 en begäran om komplettering rörande Hultsfred som en möjlig alternativ plats. Myndigheten vill se redovisningar på varför detta inlandsalternativ valts bort och vilka fördelar som finns med en inlandslokalisering i förhållande till in- och utströmning av storregionalt grundvatten. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har den 14 februari 2014 svarat att de avser vänta på mark- och miljödomstolens besked i kompletteringsfasen av den parallella granskningen enligt miljöbalken, där samma önskemål om komplettering lämnats.

Mellan åren 1985-2000 genomförde kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB förstudier i olika kommuner runt om i Sverige, för att leta efter en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. En av kommunerna i Sveriges inland var Hultsfred som ligger inåt landet från Oskarshamn.

Hultsfred fanns med sent i platsvalsprocessen och bara när de två kärnkraftskommunerna Oskarshamn och Östhammar 2001-2002 valdes för platsundersökningar försvann kommunen från kärnavfallsbolagets lista. Frågan om eventuella fördelar med en inlandslokalisering släppte dock inte myndigheterna och under samrådet lyftes frågan. De svar som bolaget gav var dåtidens SKI och SSM inte nöjda med utan skrev ett gemensamt brev till kärnavfallsbolaget hösten 2007 där de sa att fråga skulle tas upp i prövningen. Det är det som nu gjorts. Länk till en nyhet på MKG:s hemsida om brevet 2007 finns nedan.

I den miljökonsekvensbeskrivning som sedan lämnades in med ansökan om ett slutförvar 2011 sammanfattar bolaget sin platsundersökning med att det inte går att prioritera vare sig inlands- eller kustlokaliseringar. De menar att bedömningar av lämplighet för en lokalisering i stället måste grundas på studier av lokala förhållanden, och då främst berggrundens vattengenomsläpplighet. Därför beskrivs Laxemar i Oskarshamn som det enda platsalternativet till Forsmark, i Östhammars kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen är inte nöjd med ansökans redovisning och begärde därför en komplettering den 17 december 2013. Myndigheten vill veta varför sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, valt bort Hultsfred som alternativ plats. De vill se en sammanvägd värdering i strålsäkerhetsfrågor av Hultsfredsområdet i förhållande till Laxemarområdet på en övergripande nivå. I denna värdering ska bolaget värdera betydelsen av skillnaderna i grundvattenströmmar mellan Hultsfred, i inlandet, och Laxemar, vid kusten, med hänsyn till risk samt grundvattnets salthalt på platserna. Om Hultsfredsområdet efter denna värdering visar positiva fördelar vill myndigheten också se en djupare värdering av området i förhållande till Forsmark. 

Frågan om en lokalisering av ett slutförvar enligt KBS-konceptet, som kärnavfallsbolaget vill bygga, kan ges en högre långsiktig miljösäkerhet handlar om hur på grundvatten strömmar längre sträckor (storregionalt). Om ett slutförvar placeras i ett s.k. inströmningsområde inåt landet så kan en eventuell läcka ha en lång väg till den kommer upp till ytan. Det kan röra sig om mellan 50 000 och 100 000 år innan ett ”genombrott” sker. Vid Östersjökusten kan genombrottstiden vara mellan 50-100 år. Om en läcka tar 100 000 år att nå människa och miljö har radioaktiviteten avklingat en hel del. En inlandslokalisering skulle därför kunna vara en tillämpning av försiktighetsprincipen om slutförvarets barriärer inte skull bete sig som modellerna säger.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt granskar ansökan om ett slutförvar enligt miljöbalken. I denna granskningsprocess har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG liksom andra remissinstanser också lämnat synpunkter på att det saknas alternativa platsredovisningar i ansökan, och då speciellt redovisningar av inlandslokaliseringars fördelar. Tiden för inlämnande av kompletteringssynpunkter har avslutats och bolaget väntar nu på ett besked från domstolen i ett antal frågeställningar. Därför skriver bolaget i ett brev den 14 februari till Strålsäkerhetsmyndigheten att de avser återkomma med en tidsplan för besvarandet av myndighetens kompletteringsbegäran efter att de har fått reda på vad domstolens nästa steg blir. 

 

Länkar:

Begäran från SSM om komplettering, 131217 >> 

Svar från SKB, 140214 >> 

Myndigheterna skriver till industrin om regional grundvattenströmning, 071022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s andra yttrande i kompletteringsfasen hos domstolen, 131015 >> (se avsnitt 1.14, 3.7.2 och 3.7.4)

Läs mer om in- och utströmningsområden på MKG:s hemsida >>

 

Logga in