5 mars 2015 |

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR

Ca 3000 tunnor med historiskt radioaktivt avfall har felaktigt slutförvarats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR. Enligt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ska tunnorna tas upp så fort det finns en behandlingsmetod och en behandlingsanläggning för avfallet. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, delar i en ny skrivelse SKB:s bedömning att det kan dröja med ett återtag, förutsatt att SKB vidtar åtgärder för att fortsatt mellanlagring i SFR inte leder till degradering av avfallet som försvårar ett framtida återtagande. SSM begär information om vilka kompensatoriska åtgärder som bolaget avser att vidta och hur dessa åtgärder kopplas till möjligheterna/svårigheterna att genomföra ett återtagande i framtiden. Kärnavfallsbolaget måste även uppskatta vilka radioaktiva ämnen som det historiskt radioaktiva avfallet innehåller.

I slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark finns 2 844 tunnor från det svenska historiska kärnprogrammet som kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Misstanken över att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. Röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, Svafo AB, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material (se länk nedan till tidigare nyhet om frågan på MKG:s hemsida). 

Utifrån resultatet av undersökningen bedömde kärnavfallsbolaget SKB att det är mycket troligt att de redan deponerade tunnorna i SFR också kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet och de ska återtas. Med utgångpunkt i de redan erhållna resultaten, tillsammans med de tidigare utredningar kring historiskt avfall som gjorts av Studsvik Nuclear AB (SNAB) och Svafo, föreläggs kärnavfallsbolaget av myndigheten att uppskatta innehållet av radioaktivitet från olika isotoper i de 2 844 deponerade tunnorna förvarade i SFR.

Enligt SSM utgör avfallet i dagsläget ingen risk för omgivningen av att förvaras i SFR. Baserat på uppskattningen av innehållet i tunnorna förelägger dock SSM att kärnavfallsbolaget redovisar avfallets långsiktiga strålskyddskonsekvenser för människors hälsa och miljön om inget återtagande sker. 

Samtidigt kan ett återtagande av avfallet vara förenligt med såpass arbetsmiljörelaterade risker och kostnader att det bör undvikas. SSM beordrar därför bolaget att även göra en utvärdering av de kostnader och risker som ett återtag kan medföra.

I kärnavfallsbolagets utredning daterad den 31 januari 2013 pekar SKB på att ett återtagande av avfallet inte brådskar, men att kompensatoriska åtgärder för att förbättra miljön i förvarsdelen är motiverat. Myndigheten delar endast bolagets bedömning om att avfallet inte omedelbart måste återtas under förutsättning att en fortsatt mellanlagring inte leder till en degradering av avfallet som försvårar framtida återtagande.

SSM förelägger därför kärnavfallsbolaget SKB att utvärdera om det finns risk för att avfallskollin och containrar kan degraderas på ett sådant sätt att ett återtagande av dessa försvåras. Skulle denna utvärdering visa att det finns risk för degradering, ska bolaget redovisa kompensatoriska åtgärder. Vidtas sådana åtgärder som kan bedömas nödvändiga bedömer SSM att det inte finns anledning att stoppa fortsatt deponering i förvarsdelen.

Med utgångpunkt i efterfrågande redovisningar och utvärderingar förelägger SSM kärnavfallsbolaget att ta fram ett samlat ställningstagande rörande återtagande av avfallet, samt vilka kompensatoriska åtgärder bolaget avser vidta. Samtliga redovisningar och utvärderingar ska vara myndigheten tillhanda senast den 26 oktober 2015.

 

Länkar:

SSM:s föreläggande, 150305 >>

Nyhet på SSM:s hemsida, 150305 >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att radioaktivt avfall måste återtas ur SFR, 130216 >>

Logga in