25 april 2012, 9:30 |

SSM:s informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finansieringslag och -förordning

Förmiddagen den 25 april anordnar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett informationsmöte angående de regeringsuppdrag myndigheten har fått för att se över finansieringslagen och finansieringsförordningen.

Regeringen har den 27 oktober och 22 december 2011 gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715).  Uppdragen skulle avrapporteras den 14 december respektive den 31 maj 2012. Myndigheten har valt att se de två regeringsuppdragen, som delvis är överlappande, som ett uppdrag med två leveranstider.

På informationsmötet den 25 april kommer SSM att presentera den delredovisning till regeringen, som myndigheten planerar att skicka in den 31 maj. Fokus kommer ligga på påkallande av säkerheter och följas av en diskussion.  SSM kommer också att berätta om sitt fortsatta arbete inför den slutliga redovisningen av uppdragen som kommer att skickas till regeringen den 14 december 2012.

Tid: 25 april kl.09.30-11.30
Plats: Preliminärt blir mötet hos Riksgälden, Jacobsbergsgatan 16
Anmälan: görs till Menzareta Kopic Lind, menzareta.kopic.lind(at)ssm.se senast den 20 april (En till två representanter per organisation)

Nedan hittar du länkar till SSM:s inbjudan, projektplan (inklusive bilagor med regeringens uppdrag och andra skrivelser).

 

Bakgrund

Våren 2010 skrev Riksgälden till regeringen och menade att det fanns brister i finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Riksgälden ansåg att ansvarsfördelningen mellan myndigheten och regeringen, speciellt vad gäller beslutsfattande om vad som anses vara godtagbara säkerheter för kärnavfallsfinansieringen, borde ses över. Dessutom menade myndigheten att det var problematiskt att beräkna statens kreditrisk och riskavgifter.

Den 27 oktober 2011 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att tillsammans med Riksgälden utreda hur dessa frågor kan lösas. Översynen skulle bl.a. även omfatta frågor som rör beräkning av avgifter och behov av riskavsättningar.

Den 22 december gav regeringen SSM i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över frågor som rör de säkerheter den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska ställa. SSM får även i uppdrag att analysera effekterna av en breddning av kärnavfallsfondens placeringsreglemente enligt förordningen, speciellt med beaktande av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och behov av säkerheter.

I bägge fallen ingår det i uppgiften att komma med förslag om ändringar l finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 208:715).

 

Länkar:

Inbjudan till SSM:s informationsmöte den 25 april >> 

Preliminärt underlag >>

SSM:s projektplan >>

Bilaga 1 Regeringsuppdrag den 27 oktober 2011 >>

Bilaga 2 Regeringsuppdrag den 22 december 2011 >>

Bilaga 3 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2010/2333Ke >>

Bilaga 4 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2011/747/Ke >>

Bilaga 5 Förslag till förordningsändringar som inkommit till regeringen M2011/775/Ke >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ges uppdraget att se över finansierinsglagen rörande säkerheter m.m., 111222 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om översyn av vem som ska granska kärnavfallssäkerheter m.m., 111027 >>

Logga in