27 oktober 2011 |

Översyn av vem som ska granska kärnavfallssäkerheter m m

Regeringen har den 27 oktober beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att tillsammans med Riksgälden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör beräkning av kärnavfallsavgifter och behov av riskavsättningar.

Våren 2010 skrev Riksgälden till regeringen och menade att det fanns brister i finansieringsförordningen. Riksgälden ansåg att ansvarsfördelningen mellan myndigheten och regeringen, speciellt vad gäller beslutsfattande om vad som anses vara godtagbara säkerheter för kärnavfallsfinansieringen, borde ses över. Dessutom menade myndigheten att det var problematiskt att beräkna statens kreditrisk och riskavgifter. Riksgäldens skrivelse samt remiss och remissvar finns i nyhetslänkar nedan.

I ett beslut den 27 oktober 2010 har regeringen nu gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att tillsammans med Riksgälden utreda hur dessa frågor kan lösas. Uppgiften är att komma med förslag om ändringar l finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 208:715). Översynen ska bl.a. omfatta frågor som rör beräkning av avgifter och behov av riskavsättningar. I uppdraget ingår att överväga om det finns behov av förändringar i gällande regelverk. Om myndigheterna finner ett sådant behov ska författningsförslag lämnas. I arbetet ska information och erfarenheter från berörda aktörer på området, bland andra Kärnavfallsfonden, inhämtas och beaktas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 14 december 2012.

 

Länkar:

pdf-ny-bildRegeringsuppdraget från 111027 som pdf >>

Nyhet om remisser om Studsvikslagen och om finansieringsrisker 100603 med riksgäldens skrivelse till regeringen >>

Nyhet om att MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker 100826 >>

Uppdatering: 
Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ges uppdraget att se över finansierinsglagen rörande säkerheter m.m., 111222 >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SSM:s informationsmöte om regeringsuppdrag avseende finsnsieringslag och förordning, 120425 >>

Logga in