Nyheter

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har skickat en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Även Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, tidigare expert har skrivit under skrivelsen.

Riksdagen beslutade om ny strålskyddslag

Den 18 april röstade riksdagen ja till en ny strålskyddslag. I den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv och lagen innehåller nya bestämmelser om krav på finansiell säkerhet och utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Lagen träder i kraft 1 juni 2018.

Riksgälden: Förändringar i kärnkraftskoncernerna kan öka statens risk

Riksgälden tar i sitt yttrande till regeringen den 17 april för första gången upp frågan om att de strukturella förändringarna bland kärnkraftens ägarbolag ökar behovet av begränsande villkor för att minska statens finansiella risk. Bland annat föreslås att avyttringar i företagen inte ska kunna göras utan samtycke från regeringen.

Journalistpriset Guldspaden gick till kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har vunnit Sveriges finaste journalistpris i granskande journalistik, Guldspaden, i kategorin Magasin.

Fortsatta medel till MKG för 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av en fortsatt beslutsprocess

Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering där de betonar vikten fortsatt hantering och beslutsprocess av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion

Ytterligare en forskarrapport har publicerats om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, denna gång från U.S.A. Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått förlängd tid av mark- och miljödomstolen från den 19 mars till den 21 januari 2019 att svara på remissen angående ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2.

Regeringen har fattat beslut om Fud-16

Den 21 mars beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde vissa villkor för den framtida forsknings- och utvecklingsverksamheten men krävde inga kompletteringar.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Kärnavfallsrådet anordnade den 21 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet: Beslut under osäkerhet”. Rådet överlämnade rapporten till regeringen den 18 februari.

Logga in