28 augusti 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 28 augusti om kärnbränsleförvaret

Den 28 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade kärnavfallsbolaget om kommande kompletteringsinlämningar.

Under avstämningsmötet den 28 augusti mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade kärnavfallsbolaget att de planerar att lämna det underlag som utlovats enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen, såväl som till myndigheten i början av september. Materialet omfattar alla utstående frågor exklusive de som rör mellanlagret, Clab, inkapslingsanläggningen, Clink, och nollalternativet. Kärnavfallsbolaget meddelade att även de flesta utestående frågorna gällande slutförvaret enligt kärntekniklagen kommer att lämnas under hösten. Undantag är kriticitetsfrågor som lämnas i samband med att de skickar in underlaget för Clink till SSM i januari. Bolaget presenterade ett antal bilder under mötet, se bilaga till mötesprotokollet.

Vidare diskuterade SSM och kärnavfallsbolaget det anonyma ärendet som inkommit till myndigheten innehållande företagsinternt material från bolaget. SSM informerade kärnavfallsbolaget om materialets innehåll, vilket bolaget kommer att beredas möjlighet att yttra sig över i särskild ordning.

Kommande möten inom detta område kommer att hållas fredagen den 19 september och tisdagen den 18 november. Uppdatering: Se länkar till nyheter om mötena nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 140828 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>               

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 september om kärnbränsleförvaret, 140919 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 november om kärnbränsleförvaret, 141119 >>

 

Logga in