10 december 2015 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB om bl.a. sprickrörelser från jordskalv

Den 24 juni 2015 publicerade Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kapitel 3 i granskningsrapporten om långsiktig säkerhet rörande det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Kapitlet innehöll preliminära granskningsresultat av initialtillståndet i slutförvaret. En frågeställning som hanteras är riskerna för att jordskalv kan påverka sprickbildning som kan minska säkerheten i slutförvaret. Med anledning av publiceringen ville kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ha ett avstämningsmöte med SSM. Detta hölls den 10 december. Innan mötet överlämnade bolaget en skriftlig kommentar till SSM med kritik av myndighetens granskning och en konsultrapport som framtagits åt myndigheten. På mötet meddelade bolaget att rapporten inte ska ses som en komplettering av ansökan utan som en kommentar till myndighetens arbete.

Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade den 24 juni 2015 sina första preliminära granskningsresultat från granskningen av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Dessa rörde bl.a. kapitel 3 i granskningsrapporten om långsiktig säkerhet som handlar om antaganden angående slutförvarets initialtillstånd vid förslutning. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har kommentera myndighetens resultat vad gäller riskerna för att jordskalv kan påverka sprickbildning som kan minska säkerheten i slutförvaret. Bolaget begärde ett avstämningsmöte med SSM som anordnades den 10 december. Inför mötet tog bolaget fram ett PM där kritik framfördes mot myndighetens granskning och mot en av SSM:s konsultrapporter, SSM Technical Note 2014:59 ”Relation between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement in the KBS-3 repository at Forsmark”. Den 5 februari blev handlingarna synliga för allmänheten i myndighetens e-diarium. 

SSM började mötet med att förklara upplägget för sitt granskningsarbete och hur de förhåller sig till sina externa konsultrapporter. SSM anser enligt mötesprotokollet att ”det vore olämpligt att påbörja en debatt kring vissa preliminära resultat innan hela granskningen av slutförvarsansökan är klart och myndigheten har kommit fram till en sammanvägd bedömning...”. SSM frågade vilken status som det inskickade PM:et ska ha och bolaget meddelad att det inte ska ses som en komplettering till ansökan utan tas emot som en kommentar för kännedom.

Kärnavfallsbolaget kritiserar SSM för att deras granskningsanalyser har gett som resultat att det kan inte är tillräckligt klarlagt hur ”kritiska sprickor” och ”respektavstånd” ska hanteras för att minska riskerna för att jordskalv (seismisk risk) ska skada slutförvaret. Om fler sprickor anses som kritiska och/eller respektavståndet måste ökas måste större delar av tunnlarna anses som oanvändbara för anläggning av deponeringshål.

Kärnavfallsbolaget anger i PM:et  att de undersöker mer komplexa modelleringsmetoder som visar en minskning av rörelser i berget efter jordskalv. Om detta stämmer vill SKB minska det så kallade respektavståndet för vissa zoner. Bolaget framför dessutom skarp kritik mot konsultrapporten ”SSM Technical Note 2014:59”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i kompletteringsfasen av prövningen av ansökan framfört både att det saknas tillräcklig kunskap om hur stora jordbävningar som kan påverka slutförvaret och vilka risker det finns med att slutförvaret kan utgöra en brottanvisning i Forsmarkbergets höga bergspänningar. De frågor som hanteras i diskussionen mellan SSM och kärnavfallsbolaget är viktiga, inte minst med tanke på att det kan finnas en brist i förståelsen av hur inte endast statiska utan även dynamiska belastningar kan påverka slutförvaret. Frågan om dynamiska belastningar har nyligen uppmärksammats av prof. Peter Olsson vid Chalmers (se separat nyhet, länk nedan).

 

Länkar:

Avstämningsmöte avseende SKB:s kommentarer rörande modellering av sesimiskt inducerade sprickrörelser, 10 december, protokollet klart 160129, registrerad 151217 >>
Bilagor:
Memo Comments on SSM's review of SKB's earthquake modelling, dec 2015 >>
Memo Comments on SSM's review of SKB's earthquake moddeling, valda bilder, kapitelvis presenterade, som underlag för diskussion >>  
Mailkonversation innan mötet: 
- Mail från SKB med PM, 151203 >>
- Svar från SSM om upplägg för mötet, 1512103 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat där kapitel 3 i granskningsrapporten om långsiktig säkerhet finns, 150624 >>

SSM Rapport 2014:59 "Relation between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement in the KBS-3 repository at Forsmark", December 2014 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM svarar Chalmersprofessor på fråga om bergspänningar – bjuder in till möte, 160114 >>

Logga in