11 mars 2013 |

Domstolen har träffat SKB och SSM för att diskutera handläggningstiden

Den 11:e mars genomförde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förhandling med kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med avsikten att diskutera handläggningstiden för prövningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

På mötet lämnade SSM in ett utkast till tidplan för myndighetens prövning av ansökan enligt kärntekniklagen och hur denna kan kopplas till miljöbalksprövningen. Myndigheten redogjorde därefter för sin syn på handläggningstiden.

Därefter redovisade kärnavfallsbolaget sin syn på handläggningstiden och lämnade in en sammanställning över bolagets bild av prövningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Domstolen kommer att överväga om tidsplanen för miljöprövningen ska justeras.

Möte är en uppföljning på ett tidigare möte mellan domstolen och SSM den 8:e februari och efterföljande skriftväxling inklusive ett yttrande till domstolen från Naturskyddsföreningen och MKG rörande vikten av en sammanhållen prövning. Länkar till nyheter om detta finns nedan.

Kallelserna till mötet, protokollet samt de inlämnade dokumenten finns att ladda ner nedan.

Länkar:

Kallelse till mötet, SKB, 130304 >>

Kallelse till mötet, SSM, 130304 >>

Protokoll från mötet mellan domstolen, SSM och SKB, 130311 >>

SSM:s utkast till tidsplan överlämnad på mötet >>

SKB:s inlämnade sammanställning av prövningarna >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skrivit till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning, 130310 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om mötet mellan domstolen och SSM den 8:e februari 2013 >>

Följ miljöprövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in