10 mars 2013 |

Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning

Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna. Den 10:e mars yttrade sig Naturskyddsföreningen och MKG över bolagets yttrande och framför att det är viktigt med en sammanhållen och parallell prövning och att mark- och miljödomstolen hanterar strålsäkerhetsfrågorna.

På mötet mellan SSM och mark-och miljödomstolen ansåg SSM att det var viktigt att med en gemensam kungörelse av domstolens ansökan enligt miljöbalken och myndighetens ansökan enligt kärntekniklagen. Samtidigt bedömde SSM att de behöver mer tid på sig för att bedöma vilka kompletteringar som krävs av ansökan. Inför en eventuell ändring av tidsplanen för prövningen skickade domstolen protokollet från mötet till sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, för att ge bolaget en möjlighet att yttra sig.

Den 21 februari svarade kärnavfallsbolaget SKB att bolaget ansåg att det fanns stöd i förarbeten och hittillsvarande rättspraxis för att en tillståndsprövning enligt miljöbalken endast innefatta en övergripande bedömning av strålsäkerhetsfrågorna. Dessutom menade bolaget att en samordning av kungörelserna enligt miljöbalken och kärntekniklagen inte är önskvärd eftersom sakgranskningen i miljöbalksmålet kan komma att avstanna medan ärendet enligt kärntekniklagen kan fortskrida. Yttrandet, som kan laddas ner nedan skickade mark- och miljödomstolen till SSM med en möjlighet för myndigheten att yttra sig.

Den 10 mars skickade Naturskyddsföreningen och MKG in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen över kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande. I yttrandet menar föreningarna att förarbetsuttalanden och hittillsvarande rättspraxis går tvärt emot vad sökanden framför.

Föreningarna säger sedan följande:

”Vad gäller domstolens möjlighet att bedöma och villkora frågeställningar som rör kärnsäkerhet och strålskydd har mark- och miljödomstolen funnit att det inte finns några hinder för det (MÖD 2006:70). Det är därmed en lämplighetsfråga för domstolen att avgöra i vilken utsträckning miljöbalksprövningen omfattar strålsäkerhetsfrågor. I ett mål av den dignitet som prövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har menar föreningarna att det är viktigt att strålsäkerhetsfrågorna utförligt kan omfattas av den öppna prövningsprocess som en miljöbalksprövning ger.

Vad gäller samordningen av kungörelserna av ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen anger förarbetena att prövningarna ska ske parallellt och samordnat (Prop. 1997/98:90 om följdlagstiftning till miljöbalken, s 271). I de prövningar av större kärntekniska anläggningar som genomförts har domstol och strålsäkerhetsmyndighet kungjort ansökningarna samtidigt. Strålsäkerhetsmyndigheten har av effektivitetsskäl påbörjat sakgranska ansökan enligt kärntekniklagen i de avsnitt där den inte bedömt att det erfordras kompletteringar. Föreningarna menar att en parallell och samordnad prövning av vilka kompletteringar av ansökningarna som krävs inte påverkas av detta.”

Föreningarnas yttrande kan laddas ner nedan.

 

Länkar:

Protokoll från mötet mellan domstolen och myndigheten, 130208 >>

Skrivelse från SKB till domstolen med synpunkter på prövningsprocessen, 130221 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande vikten av en sammanhållen prövning, 130310 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om mötet mellan mark- och miljödomstolen och SSM, 120208 >>

Logga in