13 april 2018 |

Fortsatta medel till MKG för 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas. MKG är även kritisk till att SSM:s implementering av ett system för att bevilja medel har tagit lång tid.

Sedan 2005 och fram till januari 2017 har miljöorganisationer kunnat söka medel ur kärnavfallsfonden men detta är inte längre möjligt. För resterande månader av 2017 beslutade regeringen att miljöorganisationer i stället kunde söka medel från Naturvårdsverket. För 2018 har regeringen beslutat om särskilda medel i statsbudgeten som ska fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. I budgeten står det att:

”För att möjliggöra ett långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att följa den fortsatta processen avseende slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall föreslår regeringen att anslaget ökas med 3 miljoner kronor 2018. För 2019–2020 beräknas anslaget ökas med 3 miljoner kronor per år för samma ändamål. Ett statligt stöd skulle underlätta för föreningar att även i fortsättningen följa slutförvarsprocessen.” 

I SSM:s regleringsbrev från den 21 december 2017 står det:

"Högst 3 000 000 kronor får användas för långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall."

Budgettexten och SSM:s regleringsbrev finns nedan.

Till skillnad från tidigare år har miljöorganisationerna nu möjlighet att jobba med annat radioaktivt avfall än använt kärnbränsle. Det möjliggör en ökad delaktighet i den pågående miljöprövningen av ansökan om slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark och tillbyggnaden med ett slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG blev beviljade 2 000 000 kronor att användas under 2018, vilket är 425 000 kr mindre än de år som medlen erhölls från Kärnavfallsfonden då den totala medelstilldelningen var 3 500 000 kr. Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO. Dessa föreningar erhöll 850 000 kr respektive 150 000 kr för 2018. SSM anger att fördelningen av medel har gjorts för att i möjligaste mån behålla en kontinuitet i tidigare års fördelning av medel. Detta betyder att de inkomna ansökningarna inte i första hand har prövats utgående från effektivitet eller kvalitet i tidigare arbete eller framtida planerat arbete.

SSM har beslutat att i det till det nya medelsystemet ska finnas ett regelverk som begränsar hur medlen kan användas. Detta blev känt redan innan ansökningarna om medel i och med att SSM tog fram ett PM med ”riktlinjer om statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor”. I MKG:s ansökan om medel argumenterade föreningen emot SSM:s detaljstyrning av medelsanvändning, att den var onödig och i vissa avseenden felaktig. SSM tog endast i begränsad omfattning hänsyn till detta och i beslutet om medel finns ett flertal begränsningar. SSM:s PM med riktlinjer, huvuddokumentet i MKG:s ansökan och beslutet om medel till MKG finns nedan.

Exempel på begränsningar av medelsanvändning som finns i beslutet om MKG:s medel:

  • ”SSM bedömer att stödet i första hand bör användas till att täcka kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall samt slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. […] Med slutförvaring avser SSM i detta sammanhang radioaktivt avfall som har lämnat anläggningen där avfallet har producerats för att slutligt omhändertas”. Även om det inte står explicit betyder detta att medel inte kan användas för att följa och bedöma frågor som rör rivning av kärntekniska anläggningar. Detta trots att det är viktigt för slutförvaringen hur och när anläggningar rivs.
  • ”Stöd kan beviljas för deltagande i nationella och internationella konferenser i syfte att inhämta kunskap för att kunna bedöma slutförvarsprocessen i Sverige. Att medverka i internationella sammanhang i andra avseenden, t.ex. genom ordförandeskap i arbetsgrupper eller genom att finansiera internationella arrangemang, bedömer SSM inte är i linje med syftet för statligt stöd till miljöorganisationer. Medel från SSM ska inte heller användas för att lämna remissyttranden över andra länders slutförvar.” Genom att MKG arbetar internationellt erhåller föreningen betydande kunskap och erfarenheter av hur kärnavfallshantering sker och om beslutsprocesser rörande kärnavfall på internationell nivå och EU-nivå samt erfarenheter från länder utanför och inom Europa. MKG kan inte se att regeringen haft för avsikt att hindra sådant arbete utan att det tvärtom borde främjas.
  • I beslutet skriver SSM att ”konferenser som avser Århuskonventionen och dess implementering bedömer SSM ligger utanför det område som ska omfattas av statligt stöd, då Århuskonventionen inte har direkt bäring på slutförvaring av använt kärnbränsle utan är av mer generellt intresse”. Detta är en uppenbart juridiskt felaktig beskrivning av Århuskonventionens tillämpning då den naturligtvis gäller miljöorganisationers inflytande i alla beslutsprocesser som kan ha miljöpåverkan, och därmed även slutförvaring av kärnavfall. I beslutet öppnar dock SSM ändå upp för att det är möjligt att delta i konferenser som gäller just sambandet mellan Århuskonventionen och deltagande i beslutsprocesser rörande radioaktivt avfall.
  • ”Stödet får inte användas till kostnader för information riktad direkt till allmänheten i syfte att påverka den allmänna opinionen. Med detta avses framtagande och distribution av kampanjmaterial eller liknande.” Det är väldigt märkligt att en myndighet har synpunkter på hur en ideell förening informerar om den verksamhet föreningen arbetar med. MKG tolkar dock denna begränsning som att den skulle gälla just framtagande av något som benämns ”kampanjmaterial”. MKG producerar och distribuerar endast informationsmaterial.
  • ”SSM rekommenderar MKG att alltid rådfråga myndigheten om föreningen överväger att genomföra en insats där det är oklart om denna kan finansieras med medel från SSM. En sådan aktivitet kan vara MKG:s deltagande i partikongresser för att informera om kärnavfallsfrågor.” En myndighet vill således styra en ideells förenings möjlighet att informera dom politiska partierna om kärnavfallsfrågor.
  • ”Beträffande anordnande av och deltagande i konferenser, seminarier, studieresor m.m. är det särskilt viktigt att i redovisningen till SSM bifoga inbjudan eller annan dokumentation som visar innehållet och syftet. En sammanställd lista på konferenser, seminarier, studie-resor etc. som föreningen har deltagit i under året där datum, plats och tema/namn/syfte framgår underlättar SSM:s granskning.” En myndighet vill således detaljgranska vilka möten som en ideell förening anordnar eller deltar i.
  • ”Om broschyrer, filmer m.m. tas fram vill SSM att dessa skickas i samband med redovisningen för att SSM ska ta del av innehållet alternativt att de finns tillgängliga och ned-laddningsbara på aktuell hemsida. I verksamhetsberättelsen bör det framgå vilka filmer, broschyrer och andra typer av skrifter som har bekostats med statliga medel. Stöd ges inte till information riktad direkt till allmänheten i syfte att påverka den allmänna opinionen.” En myndighet vill således granska det informationsmaterial som en ideell förening tar fram.

MKG anser att det är väldigt viktigt att statliga medel används på ett effektivt sätt för det som de är avsedda för. Men när regeringen med allmänna formuleringar skriver att en viss summa ska användas för en relativt bred verksamhet menar föreningen att avsikten är att den verksamhet som MKG bedrivit under många år ska kunna bedrivas vidare på samma sätt som tidigare. Med den viktiga skillnaden att medlen inte bara får användas till arbete med använt kärnbränsle utan med frågor som rör allt radioaktivt avfall. 

Det är anmärkningsvärt  att SSM inte kunnat implementera det nya systemet för medelstilldelning snabbare än att beslut om medel tas i mitten av april och utbetalning av medel dröjer ytterligare. Det är svårt för en förening med två anställda att bedriva verksamhet i en tertial utan att medel är beviljade för året.

 

Länkar:

SSM:s beslut om medel till MKG, 180413 >> 

SSM:s riktlinjer, 180220 >> 

MKG:s ansökan om medel, huvuddokumentet 180228 >>

SSM:s regleringsbrev för 2018 171221>> 

Utdrag ut budgetpropositionen för 2018/2017:181 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Miljöorganisationers medel för 2018 via SSM, 171221 >> 

MKG:s medel för 2017 säkrade, 170309 >> 

Fortsatta medel till MKG för 2016, 151203 >>

 

Logga in