3 december 2015 |

Fortsatta medel till MKG för 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 3 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2016, vilket är samma summa som för 2015.

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta kärnavfallavgifterna från kärnkraftindustrin. Avgifterna ska finansiera framtida utgifter för hantera och slutförvara radioaktivt avfall och rivning av reaktorer. Sedan 2004 har miljöorganisationer haft möjlighet att ansöka om medel ur fonden för att kunna delta i samråds- och prövningsprocessen för kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Det totala stödet per år är maximalt 3,5 miljoner kr per år. En förening kan som mest erhålla 2,5 miljoner kr. Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO. Även dessa föreningar erhöll även de för 2016 ett lika stort stöd som förra året, dvs 925 000 kr respektive 150 000 kr.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat förslag till regeringen på ändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden. Föreningarna har bl.a. föreslagit att tidsbegränsningen för användning av medel skulle tas bort. I nuvarande bestämmelser gäller användningen fram till ett år efter kungörandet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Förslaget gick på remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som svarade att stödet bör förlängas fram till dess att regeringen fattat sitt beslut om slutförvarssystemet. 

Föreningarna har även föreslagit att miljöorganisationer även ska kunna arbeta med fondmedel med frågor som rör annat radioaktivt avfall än använt kärnbränsle och med rivning av reaktorer. Med nuvarande lagstiftning kan inte föreningarna använda fondmedel för att delta i prövningen av ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall. 

Läs mer om föreningarnas arbete med att vidga miljöorganisationers möjligheter att arbeta med kärnavfallsfrågor i tidigare MKG-nyheter som det finns länkat till nedan.

 

Länkar:

SSM:s beslut om beviljande av medel till MKG ur Kärnavfallsfonden för 2015, 151203 >>

 SSM:s beslut om stöd till Milkas >>

 SSM:s beslut om stöd till SERO >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer men inte bredda, 141031 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida där du kan hitta föreningarnas förslag på förändringar i finansieringslagstiftningen, 140131 >>

 

Logga in