9 mars 2017 |

MKG:s medel för 2017 säkrade

Naturvårdverket beslutade den 9 mars att bevilja Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med 1 730 000 kr för år 2017 för arbete med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. MKG beviljades i slutet av 2016 även 282 000 kr ur Kärnavfallsfonden av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för arbete under januari månad 2017.

Sedan 2004 har miljöorganisationer enligt den s.k. finansieringslagen haft möjlighet att ansöka om medel ur kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med frågor som rör använt kärnbränsle, särskilt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Enligt nuvarande finansieringsförordning kan miljöorganisationer dock endast använda medel ur kärnavfallsfonden fram till 12 månader efter det att slutförvarsansökan för använt kärnbränsle kungörs. Detta skedde den 29 januari 2016. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kunde därför endast ansöka om medel ur kärnavfallsfonden för januari månad 2017. För den perioden beviljades MKG 282 000 kr av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ur fonden.

I slutet av december beslutade regeringen att i stället möjliggöra för miljöorganisationer att söka medel från Naturvårdsverket för arbete med frågor som rör använt kärnbränsle. Den 9 mars beslutade Naturvårdsverket att bevilja MKG 1 730 000 kr för år 2017. Beslutet innebär att MKG kan arbeta vidare under 2017, om än med mindre resurser än tidigare. 

Inför år 2018 är det möjligt för regeringen att föreslå ändringar i finansieringslagstiftningen som gör det möjligt för miljöorganisationer att åter erhålla medel ur kärnavfallsfonden. Miljödepartementet arbetar på en proposition till riksdagen om större förändringar av lagstiftningen för att minska statens risk att stå för industrins kostnader. Arbetet har dragit ut på tiden och påverkas dessutom av energiöverenskommelsens diskussioner om kärnkraftens kostnader.

 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG har skickat in synpunkter på förslag för att modernisera finansiellt stöd till organisationer ur kärnavfallsfonden, 160122 >>

Miljö- och energidepartementet remitterar SSM:s synpunkter på MKG:s förslag om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden, 151218 >>

Fortsatta medel till MKG för 2016, 151203 >>

SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer – men inte bredda, 141031 >>

Logga in