23 oktober 2013 |

Informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 23 oktober ett öppet informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade sitt senaste forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-13, för berörda remissinstanser. Mötet avslutades med att Bengt Hedberg, SSM, gav en separat information om myndighetens granskning av Fud-13. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser att kärnavfallsbolaget inte utfört den forskning som behövts i avgörande frågor för granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det behövs fortfarande mer forskning om kopparkorrosion, lererosion samt den alternativa metoden djupa borrhål. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har i uppdrag att vart tredje år ta fram ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt arbete om ett slutförvar av använt kärnbränsle. Årets forskningsprogram, Fud-13, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 30 september, den 4 oktober skickade myndigheten ut programmet på remiss och den 23 oktober ordnades ett informationsmöte för berörda remissinstanser. Remissyttranden ska vara hos myndigheten senast 31 december 2013.

På förmiddagen den 23 oktober presenterade kärnavfallsbolaget sitt forskningsprogram och efter lunch drog SSM sin presentation om myndighetsgranskningen av programmet. Samtliga presentationer från informationsdagen finns att ladda ner längst ner på sidan. Tidigare års Fud-processer kan studeras i detalj på MKG:s speciella Fud-sidor. 

Kärnavfallsbolaget SKB presenterade under mötet sina handlingsplaner med beräkningar på när de olika kärntekniska anläggningarna beräknas tas i drift samt förslutas under de kommande 80 åren. De anläggningar som bl.a. listats är slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL och slutförvaret för det använda kärnbränslet. Bolaget följer kraftbolagens planer på hur länge reaktorerna ska vara i drift, i dag beräknat 60 år, och måste vara flexibla vid ändrade förutsättningar. Idag mellanlagras det använda kärnbränslet i Clab som vid förseningar av slutförvarsbyggnation behöver större förvaringskapacitet. 

Kärnkraftsbolaget berättade att de under våren 2014 planerar att lämna in ansökan om en utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Detta förvar ska bl.a. ta emot avfall från rivningen av kärnkraftverken. Här ska också finnas plats för kraftverkens nio reaktortankar, i hela stycken.

Just nu pågår också planeringsarbetet för slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, SFL. Ansökningshandlingar om SFL beräknas att lämnas år 2028.  

Enligt bolaget har inga större nyheter på teknikutvecklingen för ett slutförvar för använt kärnbränsle skett sedan 2010. SKB hävdade på mötet att de ”balanserar nu och sen”, dvs om Clink exempelvis inte ska byggas förrän på 20-talet behöver inte SKB utveckla all teknik nu för att inte ”låsa tekniken”.

Kärnavfallsbolaget erkände på mötet att de varit ”onödigt positiva i våra antagande” vad gäller forskningen om kopparkorrosion. Det var en forskning som nämndes som viktig tillsammans med forskning om bufferterosion, kapselns konstruktion och egenskaper (segjärnsinsatsens hållfasthet) och gränssättning av klimatscener (permafrost).

Efter att Strålsäkerhetsmyndigheten fått in remissinstansernas svar den 31 januari sammanställer myndigheten svaren och lämnar ett yttrande över forskningsprogrammet till regeringen senast den 31 mars. Därefter beslutar regeringen under senhösten 2014 om forskningsprogrammet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora sitt beslut.

 

Länkar:

Agenda – möte med remissinstanserna för SSM:s granskning av Fud-13, 131023 >>

SKB:s presentation om Fud-13, 131023 >>

SSM:s presentation om granskningen av Fud-13, 131023 >>

SKB:s forskningsprogram Fud-13 >>

Information om remissen på SSM:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Fud-13 skickats ut på remiss, 131004 >> 

Nyhet på MKG:s hemisda om att SKB lämnat in Fud-13, 130930 >>

Nyhet på Milkas hemsida om Fud-mötet, 131023 >> 

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

 

 

Logga in