8 januari 2014 |

Miljödomstolen vilandeförklarar målet om SKB:s artskyddsdispens

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av länsstyrelsen i juni 2013 har, efter att ha överklagats av ett flertal miljöorganisationer, vilandeförklarats av mark- och miljödomstolen. Skälet till beslutet beror på svårigheterna att pröva alternativa plats- och metodval för dispensen, då målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortfarande är under prövning.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökte våren 2011 om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Prövningen av bolagets ansökan pågår fortfarande hos myndighet och domstol. Platsen i Forsmark är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade växt- och djurarter, och för att få bygga slutförvaret kräver lagen en dispens från artskyddsförordningen. SKB ansökte om en sådan dispens för hela sin verksamhet hos Länsstyrelsen i Uppsala län och fick ett godkännande i juni 2013. Som rättsgrunden för beslutet angav Länsstyrelsen att dispensen hade ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, överklagade länsstyrelsens beslut. Föreningarna ansåg att ett så generellt tillstånd för en verksamhet var alldeles för tidigt att ge, eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt i sin ansökan om ett slutförvar kan godkännas. Eller om Forsmark är den bästa platsen att bygga ett slutförvar på. Föreningarna yrkade i sin överklagan på att beslutet om dispens i första hand skulle upphävas. I andra hand sammanföras med målet om en slutförvarsprövning. Slutligen, i tredje hand, vilandeförklaras i avvaktan på att målet om en slutförvarsprövning är rättskraftigt avgjort.

Domstolen gav bolaget och länsstyrelsen möjlighet att kommentera överklagandena. Länsstyrelsen svarar att det behövs tid för att få åtgärderna som dispensen godkänner att fungera och att det är bättre för vissa av arternas bevarandestatus ju längre tid det går innan slutförvaret börjar påverka miljön. Bolaget däremot svarade domstolen att de inte hade någon erinran mot att domstolen vilandeförklarar målet om dispens.

I sitt beslut bedömer domstolen ”mot bakgrund av vad som angivits ovan, vid en avvägning mellan de skäl som bl.a. Naturskyddsföreningen har framfört om svårigheterna av att inom ramen av en artskyddsdispens pröva alternativa platsval och slutförvarsmetoder samt fördelarna av att så tidigt som möjligt påbörja de skadeförebyggande åtgärderna, att skälen för vilandeförklaring väger över med viss marginal...”.

 

Länkar: 

Mark- och miljödomstolens protokoll med beslut om att vilandeförklara målet om dispens enligt artskyddsförordningen, 140108 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB föreslår att domstolen avvaktar med dispens från artskyddsförordningen, 131119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen, 130916 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s disens från artskyddsförordningen överklagats av Naturskyddsföreningen och MKG, 130708 >>

Logga in