22 juni 2010 |

MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under våren deltagit i två referensgruppsmöten till kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten. Nu skriver MKG ett brev till bolaget där föreningen upprepar och utvidgar de synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning som föreningen förde fram inför projektets början. MKG vill föra in SKB:s övriga kopparkorrosionsforskning i gruppens arbetsområde och vill att fler kopparkorrosionsexperter bjuds in i gruppen. Dessutom vill MKG att SKB bjuder in Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet att var observatörer i gruppen. Komplettering: SKB har svarat och MKG har skickat en ny kommentar, se länk till nyhet nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, accepterade 100316 en inbjudan från kärnavfallsbolaget SKB om deltagande i en referensgrupp kopplat till ett forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten. Redan från början meddelade MKG att fortsatt medverkan i referensgruppen skulle vara betingat av en löpande utvärdering av kärnavfallsbolaget SKB:s avsikter och seriositet med att bilda referensgruppen.

MKG har nu deltagit i två referensgruppsmöten och har valt att anse att dessa möten är en del av samrådet enligt miljöbalken inför kärnavfallsbolagets kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningen framför en del av sina synpunkter om kopparkorrosionsfrågor på referensgruppsmötena men planerar även att skicka in en särskild samrådsinlaga om kopparkorrosion i höst.

MKG vill upprepa att föreningen i samrådet för ett slutförvar för använt kärnbränsle har konstaterat och framfört att det finns brister i kärnavfallsbolagets forskningsarbete gällande kopparkorrosion. MKG menar att referensgruppens inriktning snarast bör utökas att gälla insyn i och möjlighet att ge synpunkter på hela bolagets arbete med kopparkorrosion. På referensgruppsmötena har det funnits en öppenhet från SKB:s representanter för denna möjlighet men ännu har detta inte lett till något konkret förslag från bolaget.

MKG föreslår att referensgruppens arbete utvecklas på följande sått:

1. Vid regelbundet återkommande tillfällen bör SKB redovisa all pågående kopparkorrosionsforskning, lämna ut projektplaner och liknade, samt presentera de löpande resultat projekten. Bolaget bör dessutom komma med ett förslag på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas.

2. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för genomförandet av långtidsprov i en simulerad slutförvarsmiljö, samt förslag på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas.

3. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för upptagandet av S2-paketet i LOT-projektet och ett första upptag av en kapsel i prototypförvaret i berglaboratoriet i Äspö samt förslag på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas.

4. För att referensgruppen ska fungera effektivt i ett bredare perspektiv bör ytterligare kopparkorrosionsexperter vara med. MKG har tidigare framfört namn på experter som bör bjudas in. Dessutom bör även Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten och andra deltagare i referensgruppen få en möjlighet att föreslå ytterligare korrosionsexperter. Dessutom bör en forskare som är kunnig i dialogforskning inbjudas bjudas in till gruppen, förslagsvis professor Göran Sundquist vid Oslo universitet.

5. MKG föreslår slutligen att SKB dessutom bjuder in Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet att delta som observatörer i referensgruppen om kopparkorrosion.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt med en konstruktiv dialog i samrådet. Dessutom är det mycket viktigt, med hänsyn till den nuvarande ansvarsfördelningen för forskning och forskningsresurser för svensk kärnavfallshantering, att den forskning som genomförs av kärnavfallsbolaget SKB med medel ur Kärnavfallsfonden bedrivs med en mycket hög insyn.

Komplettering: Den 28 juni svarade SKB på MKG:s brev. Den 1 juli skickade MKG en kommentar till SKB:s svar. Länk till nyhet om korrespondensen finns nedan.

Länkar:

MKG:s brev till SKB med Synpunkter på kärnavfallsbolaget SKB:s arbete med kopparkorrosionsforskning >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om att SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion 2010-08-25 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida fortsatt korrespondens mellan SKB och MKG 2010-07-01 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in