16 november 2016 |

MKG yttrar sig i Esbo-samråd om nytt finskt slutförvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 16 november svarat på en remiss som Naturvårdsverket skickat ut i enlighet med Esbokonventionen. Remissen rörde ett program för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för ett projekt att slutförvara använt kärnbränsle från kärnkraftbolaget Fennovoima OY:s planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland. MKG menar att det är av ett stort intresse för Sverige att följa den finska processen. Det finns en betydande risk att den föreslagna metoden, KBS-metoden, orsakar läckage redan inom 1000 år. 

Naturvårdsverket skickade den 30 september ut en ut en remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänhet om tillfälle att lämna synpunkter på programmet för miljökonsekvensbedömning av slutförvaring av använt kärnbränsle i Pyhäjoki, Finland. Detta efter att miljöministeriet i Finland, i enlighet med Esbokonventionen, underrättat Naturvårdverket om påbörjad planering av ett slutförvar för använt kärnbränslet vid Fennovoima OY:s planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. Fennovoima har inte kunnat komma överens med den existerande kärnkraftsindustrin om att få använda det slutförvar för använt kärnbränsle som de tänker bygga. Bolaget Posiva är bildat för att bygga ett slutförvar med den svenska KBS-metoden i närheten av kärnkraftverket Olkilouto.

De två kommuner som kärnkraftsbolaget har valt som potentiella platser för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar är Euraåminne, där kärnkraftverket Olkilouto ligger, och Pyhäjoki, där bolaget vill bygga sin reaktor. Under oktober meddelade dock kommunstyrelsen i Pyhäjoki att de säger nej till ett slutförvar i kommunen trots att de godkänt byggandet av reaktorn.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 16 november in sitt yttrande till Naturvårdsverket, i enlighet med Esbokonventionen. Naturvårdsverket kommer att smala de svenska yttrandena och skicka dem till Finland. MKG hänvisar i sitt yttrande till den svenska prövningen av slutförvarsmetoden KBS, samma som Fennovoima OY vill använda för sitt använda kärnbränsle. De kopparkapslar som enligt metoden är tänkta som skydd har ännu inte kunnat visats vara säkra och det finns en betydande risk att radioaktiva ämnen läcker redan innan 1000 år efter förslutning. MKG tar i sitt yttrande upp de uppgifter som behöver redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning för metoden och som inte finns tillräckligt redovisade av det svenska kärnavfallsbolaget SKB. MKG menar också att det inte ska vara möjligt att på 2010-talet ge tillstånd för att bygga en kärnkraftsreaktor utan att det redan finns ett godkänt tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på en viss specifik plats. Slutligen undra MKG vad Fennovoima ska göra med det kortlivade avfallet från reaktorn. Om det ska byggas ett särskilt slutförvar för detta avfall vid reaktorn måste det prövas som en egen kärnavfallsanläggning.

MKG stödjer även det yttrande som Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken skickat in i Esbosamrådet.

 

Länkar:

MKG:s yttrande över Fennovoimas slutförvarsplaner 161116 >> 

Yttrandet från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens yttrande med två bilagor 161107 >>

Information om Esbo-samrådet på Naturvårdsverkets hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturvårdsverkets remiss, 160930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella slutförvaringsplatser för Fennovoima, 160712 >>

 

Logga in