26 juli 2016 |

MMD kungör ansökan om utökat mellanlagring vid Studsvik

Den 26 juli 2016 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt AB SVAFO:s ansökan om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik, Nyköpings kommun. SVAFO lämnade in ansökan till domstolen i slutet av april efter att ha genomfört samråd om den planerande verksamheten med bl.a. organisationer, allmänhet och myndighet. Mark- och miljödomstolen vill senast den 31 augusti 2016 ha in synpunkter på SVAFO:s ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjorde den 26 juli 2016 AB SVAFO:s ansökan om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik i Nyköpings kommun. AB SVAFO har i uppgift att hantera, behandla och se till att slutförvaring sker av det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift, samt för att riva gamla kärntekniska anläggningar. Avfallet för den ansökta verksamheten är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. Mellanlagret behövs fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, planerade slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit. 

Den 27 april 2016 skickade AB SVAFO in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, vilken kompletterades med ytterligare underlag i början på juli. Ansökan föranleddes av ett samråd med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndighet. I Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, samrådsinlaga uppgav föreningen bland annat en saknad av en helhetsbild över nuvarande och framtida anläggningar för mellanlagring, samt redovisningar av ”worst case scenario” med utsläpp av radioaktiva ämnen.

Mark- och miljödomstolen vill senast den 31 augusti 2016 ha in synpunkter på SVAFO:s ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

 

Länkar:

MMD:s kungörelse av AB SVAFO:s ansökan, 160726 >>

Komplettering av SVAFO:s tillståndsansökan, 160704 >>
Bilagor: Utredning avseende byggbuller samt externt industribuller >>
Behovsbedömning artinventering Studsvik >>
Naturvärdesbedömning inom Studsviks industriområde >>

SVAFO:s ansökan med MKB finns tillgänglig på bolagets hemsida, 160427 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

MKG har skickat in samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik, 160330 >>

Samråd om utökad mellanlagring vid Studsvik, 151012 >>

Logga in