7 september 2016 |

Naturskyddsföreningen och MKG: SVAFO:s nya mellanlager ska prövas som en ny kärnteknisk anläggning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 september skickat in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med sina synpunkter på SVAFO:s ansökan om ett nytt mellanlager för radioaktivt avfall i Studsvik. SVAFO vill att mellanlagret ska ses som en utökning av befintlig verksamhet. Mellanlagret är dock en helt ny byggnad och föreningarna vill  därför att den prövas som en sådan, både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Främst för att det ska bli lättare att utöka byggnaden vid framtida behov.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade in ett yttrande i sak till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 7 september ang. SVAFO:s ansökan om ett nytt mellanlager för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall m.m. vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. Mellanlagret är tänkt att användas fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s båda slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall och för långlivat medel- och lågaktivt radioaktivt avfall har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit. 

 SVAFO anger i sin ansökan att den nya byggnaden för mellanlagring ska falla inom ett gammalt tillstånd gällande verksamhet i Studsvik (tillstånd från mål M 10-03 hos Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt 2004-05-19). Naturskyddsföreningen och MKG yrkar att mark- och miljödomstolen inte ska godkänna detta utan att ansökan ska hanteras som en ansökan för en ny kärnteknisk verksamhet. En sådan ansökan kräver då att SVAFO även ska söka tillstånd hos SSM enligt kärntekniklagen, och inte enbart lämna in en uppdaterad säkerhetsredovisning av en helt annan byggnad, som är den nuvarande planeringen. 

Föreningarna yrkar även att domstolen ska pröva strålsäkerhetsfrågor och att det saknas en preliminär avvecklingsplan för anläggningen samt hur avvecklingen ska bekostas. Föreningarna yrkar därför på att ansökan kompletteras med dessa uppgifter. 

Nedan finns även SSM:s yttrande till domstolen i sak. Myndigheten hade tidigare i processen inga synpunkter på ett kompletteringsbehov av ansökan. SSM säger i sitt yttrande att domstolen inte behöver bry sig om strålsäkerhetsfrågor, det löser SSM senare. Tydligen genom att godkänna en säkerhetsredovisning av en annan byggnad eftersom den nya byggnaden inte finns med i tidigare tillstånd. Tydligen tar myndigheten mycket lätt på både lagstiftningen och på behovet av en parallell och samordnad hantering av en ansökan som rör en ny byggnad för mellanlagring av radioaktivt avfall.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak, 160907 >> 

SSM:s yttrande i sak, 160831 >> 

MMD kungör ansökan om utökad mellanlagring vid Studsvik, 160726 >>

MKG har skickat in samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik, 160330 >>

Logga in