7 mars 2017 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 mars lämnat sitt yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna anser bland annat att det finns behov av en strategi för att ta fram den kunskap som behövs för att bedöma om slutförvaret för använt kärnbränsle har förutsättningar att bli strålsäkert.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt kärntekniklagstiftningen vart tredje år ta fram ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt arbete med hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och för rivningen av kärnkraftreaktorerna. Det senaste programmet, Fud-16, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i slutet av september. SSM ska på regeringens uppdrag granska och utvärdera kärnavfallsbolagets Fud-program. Myndigheten skickade ut yttrandet på en bred remiss med slutdatum den 31 december 2016. Samtliga instansers remissvar finns att ladda ner nedan. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 mars skickat sitt yttrande över Fud-16 till SSM.

Naturskyddsföreningen och MKG har konstaterat att det nuvarande systemet för få fram den kunskap som behövs för att bedöma om slutförvaret för använt kärnbränsle har förutsättningar att bli strålsäkert är för dåligt. Om inte SSM markant ändrar sin inställning till behovet av kunskap och ansvaret för att denna tas fram, finns det inte tillräcklig trovärdighet i de analyser som ligger till grund för myndighetens nuvarande och kommande utsagor av förutsättningarna för att slutförvaret ska kunna bli strålsäkert. Föreningarna anser därför att det är avgörande att SSM tar fram en ny svensk strategi för kunskapsframtagning inom kärnavfallsområdet. Om myndigheten inte gör det på egen hand anser Naturskyddsföreningen och MKG att regeringen bör kräva detta av myndigheten.

Den omfattande mängd kunskap som fortfarande behövs rörande slutförvaring av använt kärnbränsle anser föreningarna framförallt berör kunskap vad gäller möjligheten för de konstgjorda barriärerna av koppar och lera att fungera på ett strålsäkert sätt. Föreningarna har påpekat för SSM sedan 2012 att det finns behov av ytterligare och väl inriktade experimentella studier, både i laboratorium och i berglaboratorium, för att svar på viktiga frågeställningar rörande kopparkorrosion. SSM har dock inte tagit tillräckliga initiativ för att se till att nya försök som behövs görs av industrin. I dagsläget har SSM i den preliminära granskningsrapporten om långsiktig strålsäkerhet i prövning av kärnbränsleslutförvarsansökan gjort en genomgripande analys av kunskapsläget inom området. Utgående från den anser föreningarna att SSM ska framföra till regeringen de krav på ytterligare behov av forskning- och utveckling inom området som industrin måste utföra. Dessa krav bör bli omfattande och betyda att mycket mer forskning, både experimentell och teoretisk, behövs bl.a. för att förstå varför koppar korroderar snabbt i en slutförvarsmiljö även i frånvaro av syrgas.

Föreningarna har dessutom poängterat vikten av att arbetet med att utveckla den alternativa metoden djupa borrhål bör accelereras i Sverige och koordineras med det arbete med att utveckla metoden som utförs i USA och andra länder. Slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa borrhål kan bli mer strålsäkert och billigare än den metod som industrin vill använda. Naturskyddsföreningen och MKG anser att Sverige bör ta initiativ för att se till att ett europeiskt forskningsprogram om djupa borrhål påbörjas.

I yttrandet diskuterar Naturskyddsföreningen och MKG också behovet av en strategi för att Sverige ska kunna vara med i framtida europeisk kärnavfallsforskning även med andra företrädare än kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Med en sådan strategi kan det skapas förutsättningar även för andra aktörer, så som SSM, forskare myndigheten knyter sig till, samt övriga svenska vetenskapssamhället, att också få ta emot svenska skattepengar via EU för att genomföra forskning inom kärnavfallsområdet. Föreningarna uppmanar SSM att ta initiativ till detta.

Slutligen följer Naturskyddsföreningen och MKG upp föreningarnas yttrande över kraftindustrins föregående forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-program 2013. Föreningarna konstaterar att det endast vad gäller bristerna i finansieringssystemet inom kärnavfallsområdet har hänt något sedan remisshanteringen av förra forskningsprogrammet. Därmed kan föreningarna konstatera att det finns väldigt mycket som återstår att göra för att det ska finnas goda förutsättningar att implementera det på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige.

Det som händer härnäst är att SSM senast den 31 mars 2017 lämnar ett yttrande över forskningsprogrammet till regeringen. Kärnavfallsrådet kommer skicka in ett separat yttrande till regeringen på senvåren. Under senhösten tar sedan regeringen ett beslut om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 12 § i kärntekniklagen. Regeringen kan som tillägg ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-16, 170307 >>

Bilaga 1: Bilaga med yrkande om kompletteringar i Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM om kompletteringsbehov av kärnbränsleslutförvarsansökan, 150626 >>
Bilaga 2: Tillägg till kompletteringsyrkanden rörande Saunaeffekten, bilaga till yttrande till mark och miljödomstolen och SSM i sak från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>
Bilaga 3: Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG over industrins forskningsprogram Fud 2013, utan bilaga, 131230 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har lämnat in Fud-16 till SSM, 160929 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser, 161019 >>

Mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >>


Andra remissinstansers insända yttranden (samtliga filer är pdf:er):

Boverket >>

Chalmers >> 

KTH >>

Kungliga Vetenskapsakademien >>

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk >>

Luleå tekniska universitetet >>
Bilaga: Yttrande >>

Länsstyrelsen Kalmar län >>

Miljörörelsens kärnavfallsekretariat, MILKAS >>

Miljövänner för kärnkraft >>

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss >>

Oskarshamns kommun >>

Regionförbundet i Kalmar län >>

Riksantikvarieämbetet >>

Statens geotekniska institut >>

Stockholms universitet >>

Sveriges energiföreningars riksorganisation, SERO >>

Sveriges geologiska undersökning >>

Sveriges Kärntekniska Sällskap >>

Swedac >>

Uppsala universitet >>

Östhammars kommun >>


Avstår från att yttra sig:

Blekinge Tekniska Högskola >>

Energimyndigheten >>

Göteborgs universitet >>

Handelshögskolan i Stockholm >>

Karolinska Institutet >>

Linköpings universitet >>

Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö >>

Länsstyrelsen Uppsala län >>

Malmö högskola >>

SLU >>

Sveriges Kommuner och Landsting >>

Logga in